eth


رجوع شود به: edh، مخفف:، کشور اتیوپی، حبشه
eth _
پسوند: برابر با -th (پس از واکه می آید: -fortieth )، پسوند: (قدیمی) سوم شخص مفرد در زمان حال را می ساخت [می پرسد asketh و می آورد bringeth]
شبکه مترجمین ایران

بررسی کلمه

پسوند ( suffix )
• : تعریف: used to form an ordinal when a number ends in "-y".

- fiftieth
[ترجمه ترگمان] پنجاهم
[ترجمه گوگل] پنجمین
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید
- eightieth
[ترجمه ترگمان] هشتادم
[ترجمه گوگل] هشتاد و هشتاد
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

ارتباط محتوایی

معانی متفرقهرجوع شود به: edh، مخفف:، کشور اتیوپی، حب ...بررسی کلمهپسوند ( suffix ) • : تعریف: used to form an ordinal when a number ends in " - y". - fiftieth ...
معنی eth، مفهوم eth، تعریف eth، معرفی eth، eth چیست، eth یعنی چی، eth یعنی چه
برچسب ها: انگلیسی به فارسی، انگلیسی به فارسی با حرف e، دانشنامه کاربران، دانشنامه کاربران با حرف e
کلمه بعدی: ethan
اشتباه تایپی: ثفا
آوا: /عثا/
عکس eth : در گوگل
معنی eth

پیشنهاد کاربران

e. th خلاصه ی کلامه everything هستش
مشاهده پیشنهاد های امروز

معنی یا پیشنهاد شما