esp

/ˌi:ˌesˈpiː//ˌi:ˌesˈpiː/

مخفف: به ویژه، مخصوصا، مخفف: ادراک فراحسی، مخصوصا مخفف: ادراک فراحسی، مخفف: به ویژه، مخصوصا مخفف: ادراک فراحسی
شبکه مترجمین ایران

بررسی کلمه

اختصار ( abbreviation )
• : تعریف: abbreviation of "extrasensory perception."
اختصار ( abbreviation )
• : تعریف: abbreviation of "especially."

جمله های نمونه

1. A youth hostel is a place where esp. young people stay when they are on a walking holiday.
[ترجمه بوف] یک مسافرخانه جوانان جایی است که جوانان خاص هنگامی که آنها در حال پیاده روی آخر هفته هستند، آنجا توقف می کنند.
|
[ترجمه ترگمان]هتل شبانه روزی جوانی است که به ویژه به ویژه در آن قرار دارد جوانان زمانی که در یک تعطیلات در حال پیاده روی هستند، اقامت دارند
[ترجمه گوگل]یک خوابگاه جوانان جایی است که اس هنگامی که آنها در تعطیلات پیاده روی هستند، جوانان باقی می مانند
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

2. The latest from Sony features a 10-second ESP built into the lightest and smallest portable in the audio galaxy.
[ترجمه ترگمان]آخرین مورد از سونی شامل یک ESP ۱۰ ثانیه ای است که با سبک ترین و کوچک ترین قابل حمل در کهکشان صوتی ساخته شده است
[ترجمه گوگل]آخرین سیستم سونی دارای 10 ثانیه ESP ساخته شده به سبک ترین و کوچکترین قابل حمل در کهکشان صوتی است
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

3. Sounds like ESP is certainly ambitious enough to be a Wood Group Company!
[ترجمه بوف] به نظر می رسد ESP به اندازه کافی بلندپروازانه است تا بتوان یک شرکت تجاری چوب بود!
|
[ترجمه ترگمان]به نظر می رسد که ESP به اندازه کافی بلند پروازانه است که شرکت گروه وود باشد!
[ترجمه گوگل]به نظر می رسد ESP به اندازه کافی بلندپروازانه است تا یک گروه Wood Group باشد!
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

4. These examples show how ESP might occur in sport.
[ترجمه ترگمان]این مثال ها نشان می دهند که ESP چگونه ممکن است در ورزش رخ دهد
[ترجمه گوگل]این نمونه ها نشان می دهد چگونه ESP ممکن است در ورزش رخ دهد
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

5. This major multi-million dollar project has allowed ESP to establish a foothold in the Middle East.
[ترجمه بوف] این پروژه بزرگ چند میلیون دلاری، به ESP اجازه داده است که یک جای پای محکم و مطمئن را در خاورمیانه پایه گذاری کند
|
[ترجمه ترگمان]این طرح چند میلیون دلاری بزرگ به ESP اجازه داده است تا جای پایی در خاور میانه برقرار کند
[ترجمه گوگل]این پروژه بزرگ چند میلیون دلاری، ESP را در خاورمیانه پایه گذاری کرده است
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

6. There is also ESP of the future, or precognition.
[ترجمه ترگمان]همچنین ESP در آینده یا precognition وجود دارد
[ترجمه گوگل]همچنین ESP آینده یا پیش بینی وجود دارد
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

7. Customised with ESP bridge, wide frets, and push/pull tone control.
[ترجمه ترگمان]Customised با اتصال برق ESP، frets پهن و کنترل فشار \/ کشش
[ترجمه گوگل]سفارشی با پل ESP، frets وسیع و کنترل فشار / کشش تنه
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

8. Open minded, esp. when facing problems of intercultural work matrix structure multiple interests.
[ترجمه ترگمان]Open، esp زمانی که با مشکلات ساختاری ماتریس کار بین فرهنگ ها روبرو هستیم
[ترجمه گوگل]باز ذهن، اس پ هنگامی که با مشکلات ساختار ماتریس میان فرهنگی مواجه می شوند منافع چندگانه
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

9. T ( esp of a policeman ) regularly patrol an allotted district on foot.
[ترجمه ترگمان]تی (به ویژه یک پلیس)به طور منظم در یک منطقه اختصاص داده شده به پای پیاده گشت زنی می کند
[ترجمه گوگل]T (esp یک پلیس) به طور منظم یک منطقه اختصاص داده شده را گشت زده است
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

10. Sympathizer, -iserbn person who sympathizes, esp one who supports a cause or a political party.
[ترجمه ترگمان]sympathizer، کسی که با آن همدردی می کند، به ویژه یکی از کسانی که از یک دلیل یا یک حزب سیاسی حمایت می کند
[ترجمه گوگل]همدردی، کسی که با او مخالفت می کند، کسی است که یک علت یا یک حزب سیاسی را پشتیبانی می کند
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

11. Handwriting or penmanship, esp. elegant or " beautiful " writing as a decorative art.
[ترجمه ترگمان]Handwriting یا خط شکسته، esp نوشتن زیبا یا زیبا به عنوان یک هنر تزیینی
[ترجمه گوگل]دست خط یا دستکاری، esp زیبا و یا زیبا به عنوان یک هنر تزئینی
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

12. ESP is an extrasensory perception, able to gain information through use of a sense unknown by science.
[ترجمه ترگمان]ESP یک ادراک extrasensory است که قادر به کسب اطلاعات از طریق استفاده از یک حس ناشناخته از طریق علم است
[ترجمه گوگل]ESP یک تصور خارق العاده است، قادر به کسب اطلاعات از طریق استفاده از حس ناشناخته علم است
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

13. Psychic powers and extra-sensory perception (ESP) rank among the top ten unexplained phenomena if for no other reason than that belief in them is so widespread.
[ترجمه ترگمان]قدرت Psychic و ادراک حسی - حسی (ESP)در میان ۱۰ پدیده غیرقابل توضیح در صورتی که به هیچ دلیل دیگری غیر از این باور در آن ها رایج باشد، بسیار گسترده است
[ترجمه گوگل]قدرت روانشناختی و ادراک بیش از حد حسی (ESP) در میان ده پدیده غیر قابل توضیح است که اگر به هیچ دلیل دیگر از این باور به آنها بسیار گسترده باشد
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

14. Open minded, esp. when facing problems of intercultural work and matrix structure multiple interests.
[ترجمه ترگمان]Open، esp زمانی که با مشکلات کار بین فرهنگی و ساختار ماتریس روبرو هستیم
[ترجمه گوگل]باز ذهن، اس پ هنگامی که با مشکلات کارهای بین فرهنگی مواجه می شوند و ساختار ماتریس منافع چندگانه
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

15. We should follow the requirements of ESP in analyzing the learners' needs, designing the courses, making the syllabuses, compiling the textbooks and exploring the teaching methodology.
[ترجمه ترگمان]ما باید الزامات ESP در تحلیل نیازهای دانشجویان، طراحی دوره ها، تدوین کتب درسی، تدوین کتب درسی و بررسی روش تدریس را دنبال کنیم
[ترجمه گوگل]ما باید از الزامات ESP در تجزیه و تحلیل نیازهای زبان آموزان، طراحی دوره ها، ایجاد برنامه های آموزشی، تهیه کتاب های درسی و بررسی روش های آموزشی پیروی کنیم
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

کلمات اختصاری

عبارت کامل: Electronic Stability Program
موضوع: عمومی
برنامه ثبات الکترونیک خودرو (ایجاد پایداری مناسب در پیچ های تند و لغزنده)

تخصصی

[خودرو] Electronic Stability Program. سیستم پایداری الکترونیکی (و یا بهتر از آن سیستم ضد ناپایداری که جلوی از کنترل خارج شدن اتومبیل را میگیرد) . اساس کار این سیستم اینست که از سیستم ترمز برای کنترل و هدایت اتومبیل استفاده شود. سیستمهای آنتی بلوکه ABS و سیستم آنتی پاتیناژ در زمینهای لغزنده TSC ستونهای سیستم ESP هستند.سنسوری که به فرمان متصل شده هماهنگی بین میزان چرخش فرمان و جهت حرکت اتومبیل را کنترل میکند. در صورت عدم تناسب , ESP سریع وارد عمل شده و ابتدا میزان انتقال نیروی موتور به چرخها را کاهش میدهد.اگر باز هم اتومبیل در کنترل راننده نباشد روی چرخها مستقل از هم ترمز اعمال میشود. این عمل تا زمانی که اتومبیل تحت کنترل راننده در آید و در مسیر دلخواه راننده حرکت کند ادامه می یابد.
[برق و الکترونیک] earth-surface potential-پتانسیل سطح - زمین ( ای اس پی ) ولتاژی که در اثر نوسانهای میدان مغناطیسی زمین در سطح آن تولید می شود .
[خاک شناسی] درصد سدیم تبادلی

به انگلیسی

• perception or communication skills that are beyond ordinary human senses, supernatural insight (ex: telepathy, clairvoyance)
esp is used to refer to things that are connected with the teaching of english to people who need it for a particular purpose. esp is an abbreviation for `english for specific purposes' or `english for special purposes'.
esp also refers to the ability that some people are believed to have of using their mind rather than their other senses to obtain details about their environment. esp is an abbreviation for `extra sensory perception'.
esp. is a written abbreviation for `especially'.
particularly, specifically

ارتباط محتوایی

معانی متفرقهمخفف: به ویژه، مخصوصا، مخفف: ادراک فراحس ...مخففعبارت کامل: Electronic Stability Program ...بررسی کلمهاختصار ( abbreviation ) • : تعریف: abbreviation of "extrasensory perception. " اختصار ( abbr ...جمله های نمونه1. A youth hostel is a place where esp. young people stay when they are on a walking holiday. [ ...بررسی تخصصی[خودرو] Electronic Stability Program. سیستم پایداری الکترونیکی ( و یا بهتر از آن سیستم ضد ناپایداری ک ...انگلیسی به انگلیسیperception or communication skills that are beyond ordinary human senses, supernatural insight ( ex: ...
معنی esp، مفهوم esp، تعریف esp، معرفی esp، esp چیست، esp یعنی چی، esp یعنی چه
برچسب ها: انگلیسی به فارسی، انگلیسی به فارسی با حرف e، انگلیسی به انگلیسی، انگلیسی به انگلیسی با حرف e، دانشنامه کاربران، دانشنامه کاربران با حرف e
کلمه بعدی: espadrille
اشتباه تایپی: ثسح
آوا: /اسپ/
عکس esp : در گوگل
معنی esp

پیشنهاد کاربران

اختصار نویسی specially به معنی بویزه
1 - مخفف ( English for Specific Purposes or English for Special Purposes ) است
2 - مخفف especially است بمعنای بویژه - مخصوصا
مسیر تنش مؤثر
[مهندسی عمران] مسیر تنش مؤثر
پمپهای شناور برقی مخفف کلمه
Electric submersible pump
مخفف extrasensory perception به معنی � حس ششم � است.
abbreviation of especially
مخفف " مخصوصا - به ویژه"
مخفف Extra Sensory Perception به معنی ادراک فرا حسی
ESP ( مهندسی محیط زیست و انرژی )
واژه مصوب: ردا
تعریف: ← رسوب‏ده ایستابرقی
مشاهده پیشنهاد های امروز

معنی یا پیشنهاد شما