erotic delusion

پیشنهاد کاربران

هذیان عشق | erotic delusion ( erotomania )
بیمار اعتقاد دارد که شخص به خصوصی ( معمولاً اشخاص مشهور و مقامات ) عاشق اوست هر چند بیمار با او ارتباط خاصی نداشته است. این بیماران با نامه های عاشقانه خود، قربانی خود را مورد آزار قرار می دهند. اگر به نامه ای پاسخ داده نشود بیمار ادعا می کند که نامه به مقصد نرسیده است و یا دیگران از او به عاشقش بدگویی می کرده اند. گاهی بیمار اظهار می کند که محبوب او عشق خود را علنی نمی سازد و فقط با یکسری ایما و اشاره و کنایات ( که البته فقط برای خود بیمار قابل درک است ) علاقه اش را نسبت به او می رساند از این حالت تحت عنوان سندرم کلرامبو نیز یاد شده است.
...
[مشاهده متن کامل]

هذیان عشق

بپرس