erogenous zones

شبکه مترجمین ایران

تخصصی

[روانپزشکی] نواحی شهوت زا. قسمت هائی از بدن که تحریک آنها احساس های جنسی یا ها احساس های جنسی یا EROTIC به وجود می آورد. گاهی EROTOGENIC ZONES نامیده می شود.

پیشنهاد کاربران

مناطق تحریک زا
مناطق شهوت زا
قسمت هایی از بدن که شهوت زا هستند.
erogenous zones ( روان‏شناسی )
واژه مصوب: نواحی شهوت خیز
تعریف: اندام های خارجی جنسی و نواحی مجاور که به تحریک حساس اند و باعث ایجاد احساسات شهوانی می شوند
مشاهده پیشنهاد های امروز

معنی یا پیشنهاد شما