epo


emergency power off کامپیوتر : مدار و دکمه هاى فعال کننده ان

کلمات اختصاری

عبارت کامل: Emergency Power Off
موضوع: کامپیوتر
علامت اختصاری EPO ، به معنای یک مدار و دکمه های فعال کننده آن می باشد که درحالت اضطراری ، تمام کامپیوتر را خاموش می کند.
ممکن است در یک سیستم بزرگ بیست دکمه EPO وجود داشته باشد.

تخصصی

[کامپیوتر] مدار و دکمه های فعال کننده آن Emergency Power Off

معنی یا پیشنهاد شما