episodic memories

شبکه مترجمین ایران

تخصصی

[روانپزشکی] حافظه دوره ای. نوعی حافظه که در آن اطلاعات با " بر چسب روانی " در مورد مکان، زمان و چگونگی ثبت اطلاعات ذخیره می شود؛ یعنی مطالب در حافظه به دوره های مشخصی مربوط می گردند. مقایسه کنید با semantic –memory.

معنی یا پیشنهاد شما