epinephrine


(کالبد شناسی - هورمون به فرمول c9h13no3 که از غده ی فوق کلیوی ترشح می شود) آدرنالین، روگرد، روکلیه

بررسی کلمه

اسم ( noun )
(1) تعریف: a hormone produced by the adrenal gland that stimulates muscle tissue and raises blood pressure; adrenaline.

(2) تعریف: a synthetic or extracted form of this, used to stimulate the heart or treat asthma.

جمله های نمونه

1. Heater probe may be less effective, however, than epinephrine injection in the initial control of active haemorrhage.
[ترجمه گوگل]با این حال، پروب هیتر ممکن است کمتر از تزریق اپی نفرین در کنترل اولیه خونریزی فعال موثر باشد
[ترجمه ترگمان]بررسی گرم کن ممکن است کم تر موثر باشد، با این حال، تزریق اپی نفرین در کنترل اولیه خونریزی فعال
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

2. Norepinephrine is converted to epinephrine by an enzyme, N-methyltransferase, which is present almost exclusively in the adrenal medulla.
[ترجمه گوگل]نوراپی نفرین توسط یک آنزیم N-methyltransferase به اپی نفرین تبدیل می شود که تقریباً به طور انحصاری در بصل الکلیه آدرنال وجود دارد
[ترجمه ترگمان]نور اپی نفرین به آدرنالین توسط یک آنزیم، N - methyltransferase تبدیل می شود که تقریبا به طور انحصاری در مغز adrenal وجود دارد
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

3. The fourth patient required local epinephrine injection in addition to repeated heater probe pulses and was considered a failure in the final statistical analysis.
[ترجمه گوگل]بیمار چهارم علاوه بر پالس های مکرر پروب هیتر به تزریق اپی نفرین موضعی نیاز داشت و در تجزیه و تحلیل آماری نهایی یک شکست در نظر گرفته شد
[ترجمه ترگمان]بیمار چهارم به تزریق اپی epinephrine محلی علاوه بر پالس probe heater heater نیاز داشت و در تحلیل آماری نهایی به عنوان یک شکست شناخته شد
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

4. For the epinephrine plus pure alcohol group, all achieved initial haemostasis.
[ترجمه گوگل]برای گروه اپی نفرین به اضافه الکل خالص، همه هموستاز اولیه را به دست آوردند
[ترجمه ترگمان]برای آدرنالین، به اضافه یک گروه الکل خالص، همه به haemostasis اولیه دست یافتند
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

5. Pure alcohol injection after an epinephrine injection tended to decrease the rebleeding rate in our series.
[ترجمه گوگل]تزریق الکل خالص پس از تزریق اپی نفرین باعث کاهش میزان خونریزی مجدد در سری ما شد
[ترجمه ترگمان]تزریق الکل خالص پس از تزریق اپی نفرین به کاهش میزان rebleeding در مجموعه ما کمک می کند
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

6. In the epinephrine group, the only case who failed to achieve initial haemostasis received surgical intervention.
[ترجمه گوگل]در گروه اپی نفرین، تنها موردی که نتوانست به هموستاز اولیه دست یابد، مداخله جراحی دریافت کرد
[ترجمه ترگمان]در گروه آدرنالین، تنها موردی که نتوانست به haemostasis اولیه برسد، مداخله جراحی را دریافت کرد
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

7. Among the various solutions, epinephrine and pure alcohol are proved to be effective in the arrest of peptic ulcer haemorrhage.
[ترجمه گوگل]در میان راه حل های مختلف، اپی نفرین و الکل خالص در مهار خونریزی زخم معده موثر هستند
[ترجمه ترگمان]ثابت شده است که در میان راه حل های مختلف، آدرنالین و الکل پاک در دستگیری of زخم موثر هستند
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

8. Epinephrine is used in medical situations including cardiac arrest, asthma, and acute allergic reaction.
[ترجمه گوگل]اپی نفرین در موقعیت های پزشکی از جمله ایست قلبی، آسم و واکنش های آلرژیک حاد استفاده می شود
[ترجمه ترگمان]اپی نفرین در شرایط پزشکی از جمله ایست قلبی، آسم و واکنش آلرژیک شدید استفاده می شود
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

9. The immediate reversal of the cardiac arrhythmia after epinephrine administration in this case suggests a direct relationship between the atrial fibrillation and the anaphylactic response.
[ترجمه گوگل]معکوس شدن فوری آریتمی قلبی پس از تجویز اپی نفرین در این مورد نشان دهنده رابطه مستقیم بین فیبریلاسیون دهلیزی و پاسخ آنافیلاکتیک است
[ترجمه ترگمان]برگشت فوری آریتمی قلبی پس از administration اپی epinephrine در این مورد رابطه مستقیمی میان فیبریلاسیون دهلیزی و واکنش anaphylactic نشان می دهد
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

10. Objective To investigate the using of high-dose epinephrine for cardiac resuscitation.
[ترجمه گوگل]هدف بررسی استفاده از اپی نفرین با دوز بالا برای احیای قلبی
[ترجمه ترگمان]هدف تحقیق در مورد استفاده از epinephrine با دوز بالا برای احیای قلبی
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

11. Possible transient adverse events associated with epinephrine administration include tremor, anxiety, and palpitations.
[ترجمه گوگل]عوارض جانبی گذرای احتمالی مرتبط با تجویز اپی نفرین شامل لرزش، اضطراب و تپش قلب است
[ترجمه ترگمان]رویداده ای متغیر گذرا در ارتباط با مدیریت اپی نفرین شامل لرزش، اضطراب و تپش قلب می شوند
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

12. After 6 min of asphyxia, epinephrine and bicarbonate were given and CPR instituted.
[ترجمه گوگل]پس از 6 دقیقه خفگی، اپی نفرین و بی کربنات داده شد و CPR انجام شد
[ترجمه ترگمان]پس از ۶ دقیقه of، آدرنالین و بی کربنات داده شدند و CPR انجام شد
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

13. The anesthetic solution also contains epinephrine, a vasoconstrictive agent, which will greatly reduce bleeding.
[ترجمه گوگل]محلول بیهوشی همچنین حاوی اپی نفرین، یک عامل منقبض کننده عروق است که خونریزی را تا حد زیادی کاهش می دهد
[ترجمه ترگمان]محلول بی حسی حاوی آدرنالین، یک عامل vasoconstrictive است که خونریزی را به شدت کاهش می دهد
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

14. The epinephrine dose causing arrhythmias with sevoflurane was comparable to that with isoflurane, but larger than that with halothane or enflurane.
[ترجمه گوگل]دوز اپی نفرین که باعث ایجاد آریتمی با سووفلوران می شود با ایزوفلوران قابل مقایسه بود، اما بیشتر از هالوتان یا آنفلوران بود
[ترجمه ترگمان]دز آدرنالین باعث شده که آریتمی ها با sevoflurane ها قابل مقایسه با that، اما بزرگ تر از that یا enflurane باشد
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

15. The effects of acetylcholine and epinephrine on the carotid baroreflex were studied with carotid sinus perfusion.
[ترجمه گوگل]اثرات استیل کولین و اپی نفرین بر بارورفلکس کاروتید با پرفیوژن سینوس کاروتید مورد مطالعه قرار گرفت
[ترجمه ترگمان]اثرات استیل کولین و آدرنالین در the carotid با سینوس carotid بررسی شدند
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

تخصصی

[علوم دامی] اپی نفرین، آدرنالین .

انگلیسی به انگلیسی

• adrenaline, hormone excreted by the adrenal gland

پیشنهاد کاربران

a hormone that is made naturally in the body and may be given as a drug/ Adrenaline, also known as epinephrine, is a hormone and medication which is involved in regulating visceral functions ( e. g. , respiration )
...
[مشاهده متن کامل]

آدرِنالین، با نام دیگر اپی نفرین، یک هورمون و انتقال دهنده عصبی از دسته کاتکول آمین های درون ساز است. این ماده باعث افزایش ضربان قلب، انقباض عروق و انبساط راه های هوایی شده و در بروز واکنش جنگ و گریز سیستم عصبی سمپاتیک مؤثر است. این هورمون معمولاً در مواقعی که فرد هیجان بالا را تجربه می کند در بدن ترشح می شود.

منابع• https://dictionary.cambridge.org/dictionary/english/epinephrine• https://en.wikipedia.org/wiki/Adrenaline
[پزشکی] اپی نفرین، آدرنالین: محرک قوی تولید شده توسط غده ی فوق کلیوی و سیستم عصبی سمپاتیک
هورمون اپی نفرین که در بین مردم به آدرنالین معروف است.
هورمون اپی نفرین

بپرس