entire life

پیشنهاد کاربران

برای تمام عمر
( در ) طول زندگی
( برای ) تمام عمر

مشاهده پیشنهاد های امروز

معنی یا پیشنهاد شما