encryption

/enˈkrɪpʃən//ɪnˈkrɪpt/

پنهانی کردن

جمله های نمونه

1. It is currently illegal to export this encryption technology from the US.
[ترجمه گوگل]در حال حاضر صادرات این فناوری رمزگذاری از ایالات متحده غیرقانونی است
[ترجمه ترگمان]در حال حاضر صادرات این فن آوری رمزنگاری از آمریکا غیرقانونی است
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

2. This means that multiple encryption / decryption need not be done at every intermediate point.
[ترجمه سیدرضا گلابی خیابانی] این به معنای عدم نیاز به رمزنگاری/ رمز گشائی در هر مسئله معمولی است.
|
[ترجمه گوگل]این بدان معنی است که رمزگذاری / رمزگشایی چندگانه لازم نیست در هر نقطه میانی انجام شود
[ترجمه ترگمان]این به این معنی است که نیازی نیست رمزنگاری \/ رمزگشایی متعددی در هر نقطه میانی انجام شود
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

3. Encryption systems and their ilk are technologies of disconnection.
[ترجمه گوگل]سیستم های رمزگذاری و امثال آنها فناوری های قطع ارتباط هستند
[ترجمه ترگمان]سیستم های رمزنگاری و امثال آن ها تکنولوژی های قطع ارتباط هستند
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

4. A smart card computes a password or encryption key and furnishes it directly to the computer for the logon procedure.
[ترجمه گوگل]یک کارت هوشمند یک رمز عبور یا کلید رمزگذاری را محاسبه می‌کند و آن را مستقیماً برای فرآیند ورود به رایانه ارائه می‌کند
[ترجمه ترگمان]یک کارت هوشمند کلید رمز یا رمزنگاری را محاسبه می کند و مستقیما آن را برای روش logon به کامپیوتر باز می کند
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

5. They warned that commercially available encryption software would be easily overcome by intelligence services.
[ترجمه گوگل]آنها هشدار دادند که نرم افزارهای رمزگذاری تجاری موجود به راحتی توسط سرویس های اطلاعاتی غلبه خواهند کرد
[ترجمه ترگمان]آن ها هشدار دادند که نرم افزار رمزنگاری موجود تجاری به راحتی می تواند با سرویس های اطلاعاتی غلبه کند
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

6. Several implementations of these popular encryption techniques are currently employed.
[ترجمه گوگل]در حال حاضر چندین پیاده سازی از این تکنیک های رمزگذاری محبوب استفاده می شود
[ترجمه ترگمان]اخیرا چندین کاربرد از این تکنیک های رمزنگاری محبوب استفاده شده است
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

7. Encryption and digital signatures are techniques to expand the dynamics of trust into a new territory.
[ترجمه گوگل]رمزگذاری و امضای دیجیتال تکنیک هایی برای گسترش پویایی اعتماد به یک قلمرو جدید هستند
[ترجمه ترگمان]رمزنگاری و امضاهای دیجیتالی، تکنیک هایی برای گسترش دینامیک های اعتماد به یک قلمرو جدید هستند
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

8. Data encryption ensures the privacy and confidentiality of email messages.
[ترجمه گوگل]رمزگذاری داده ها حریم خصوصی و محرمانه بودن پیام های ایمیل را تضمین می کند
[ترجمه ترگمان]رمزنگاری داده ها محرمانه بودن و محرمانه بودن پیغام های پست الکترونیکی را تضمین می کند
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

9. The Leahy-Goodlatte Bills proposed easing export controls on encryption software to satisfy industry and civil libertarians.
[ترجمه گوگل]لوایح Leahy-Goodlatte پیشنهاد تسهیل کنترل صادرات بر روی نرم افزارهای رمزگذاری را برای جلب رضایت صنعت و آزادیخواهان مدنی ارائه کرد
[ترجمه ترگمان]The - Goodlatte پیشنهادی برای تسهیل کنترل صادرات بر روی نرم افزار رمزنگاری برای راضی کردن صنعت و لیبرال ها پیشنهاد دادند
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

10. Now encryption will cause the erosion of the current corporate monopoly on expertise and proprietary knowledge.
[ترجمه گوگل]اکنون رمزگذاری باعث از بین رفتن انحصار فعلی شرکت در تخصص و دانش اختصاصی می شود
[ترجمه ترگمان]در حال حاضر رمزنگاری باعث از بین رفتن انحصار شرکت در تخصص و دانش اختصاصی خواهد شد
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

11. There have been many cases in which encryption has thwarted us big time.
[ترجمه گوگل]موارد زیادی وجود داشته است که در آن رمزگذاری ما را خنثی کرده است
[ترجمه ترگمان]موارد زیادی وجود دارند که در آن ها رمزنگاری زمان بزرگ ما را خنثی کرده است
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

12. Imagine the problems if all employees routinely used encryption and changed their passwords regularly-both are considered good practice in security-minded organizations.
[ترجمه گوگل]تصور کنید اگر همه کارمندان به طور معمول از رمزگذاری استفاده کنند و رمز عبور خود را به طور مرتب تغییر دهند، مشکلاتی را تصور کنید - هر دو در سازمان هایی که دارای تفکر امنیتی هستند، عمل خوبی محسوب می شوند
[ترجمه ترگمان]تصور کنید که اگر همه کارکنان به طور معمول از رمزنگاری استفاده کرده و گذرواژه خود را به طور مرتب تغییر دهند - هر دو در سازمان های دارای ذهنیت امنیتی عمل خوبی محسوب می شوند
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

13. But I also fear that this encryption stuff is so powerful it could blow up in my face.
[ترجمه گوگل]اما من همچنین می ترسم که این چیزهای رمزگذاری آنقدر قدرتمند باشد که در صورت من منفجر شود
[ترجمه ترگمان]اما همچنین می ترسم که این وسایل encryption انقدر قدرتمند باشه که بتونه در صورت من منفجر بشه
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

14. Preventive measures include data encryption using various cryptographic methods.
[ترجمه گوگل]اقدامات پیشگیرانه شامل رمزگذاری داده ها با استفاده از روش های مختلف رمزنگاری است
[ترجمه ترگمان]اقدامات پیشگیرانه شامل رمزنگاری داده ها با استفاده از روش های مختلف رمزنگاری است
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

15. Encryption techniques are used to verify digital signatures on business contracts.
[ترجمه گوگل]تکنیک های رمزگذاری برای تأیید امضای دیجیتال در قراردادهای تجاری استفاده می شود
[ترجمه ترگمان]از تکنیک های رمزنگاری برای تایید امضاهای دیجیتالی در قراردادهای تجاری استفاده می شود
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

تخصصی

[کامپیوتر] پنهان کردن، رمز دار کردن، سری کردن . - سری کردن، به رمز در آوردن - تبدیل اطلاعات به رمز ( کد ) تا دیگران نتوانند آن را بخوانند . یک کلید رمز یا کلمه ی عبور لازم است تا اطلاعات مورد نظر رمزگشایی شود.
[برق و الکترونیک] رمز بندی به رمز در آوردن سیگنال های دیداری،شنیداری، یا داده ها با استفاده از مدارهای رمزگذار مخصوص و به منظور جلوگیری از دریافت غیر مجاز آنها .رمزگشایی با معکوس کردن روند رمزگذاری انجام می گیرد.

انگلیسی به انگلیسی

• coding, ciphering; conversion of data into cipher (computers)

پیشنهاد کاربران

🔍 دوستان مشتقات ( derivatives ) این کلمه اینها هستند:
✅ فعل ( verb ) : encrypt
✅️ اسم ( noun ) : crypt / encryption
✅️ صفت ( adjective ) : cryptic / encrypted
✅️ قید ( adverb ) : cryptically
رمزگزاری می شود نه رمزنگاری
رمزنگاری= cryptography
مترجم جیگر encryption اسم است ولی رمزگذاری کردم کردن مصدر است همان رمزنگاری بهتر است
encoding
پنهان کردن ، مخفی کردن ، آشکارا نبودن چیزی یا کسی به کار می رود .
رمزگذاری
اطلاعات رابصورت رمزدراوردن به این منظورکه دیگران قادربه بازکردن ودسترسی به ان اطلاعات نباشند. رمزگذاری کردن. کدگذاری کردن اطلاعات
باید چکاری انجام شود تا رمز باز شود
رمز دار کردن
رمزنگاری

بپرس