emmision

پیشنهاد کاربران

مواد و ذرات معلقی که ( به ویژه توسط خودروها ) وارد هوا می شوند
آلاینده
Greenhouse gases emissions
● دوستان، املای صحیح این واژه
emission
است، نه emmision
معنی:
■ آلاینده
■ انتشار
مشاهده پیشنهاد های امروز

معنی یا پیشنهاد شما