email course

پیشنهاد کاربران

دوره های ایمیلی
دوره های آموزشی ایمیلی

توضیح: مجموعه ای از ایمیل ها هستند که جهت آموزش یک موضوع خاص در یک مدت زمانی مشخص فرستاده می شوند. هر ایمیل محتوای یک درس را دربرمی گیرد.
مشاهده پیشنهاد های امروز

معنی یا پیشنهاد شما