electromagnetic constant

تخصصی

[برق و الکترونیک] ثابت الکترومغناطیسی سرعت انتشار امواج الکترومغناطیسی در خلأ . آخرین اندازه گیری هایی که با استفاده از روشهای ریزموج انجام شده است، مقدار 299/793 کیلومتر برثانیه را برای ثابت مشخص کرده است.

معنی یا پیشنهاد شما