eigenvalues

پیشنهاد کاربران

مقادیر ویژه
در تحلیل عاملی مقدار ویژه میزان وارایانس تبیین شده بوسیله هر عامل را بیان می کند. یکی از ضوابط پرکاربرد در تعیین تعداد عاملها ، مقدار ویژه است که آن را معیار راکد نیز می گویند در تحلیل عاملی مقدار ویژه برابر با1 می باشد در تحلیل عاملی مولفه های اصلی که مقدار ویژه آنان کمتر از 1 باشد به عنوان عاملهایی است که از نظر آماری معنی دار نیست و باید از تحلیل کنار گذاشته شود .
...
[مشاهده متن کامل]

مقدار ویژه

بپرس