echo chamber


اتاق پژواک، اتاق بازآوا

بررسی کلمه

اسم ( noun )
• : تعریف: a room in a recording or broadcasting studio that is used to increase resonance or produce echo effects.

جمله های نمونه

1. Ok, well, what do have? Maybe. . . How about the echo chamber?
[ترجمه گوگل]خوب، خوب، چه چیزی دارید؟ شاید اتاق اکو چطور؟
[ترجمه ترگمان]باشه، خب، چی داریم؟ نظرت راجع به اتاق انعکاس صدا چیه؟
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

2. An echo chamber that isolates them. They see the public as faceless workers, customers, taxpayers.
[ترجمه گوگل]یک محفظه اکو که آنها را ایزوله می کند آنها مردم را کارگران بی چهره، مشتریان، مالیات دهندگان می بینند
[ترجمه ترگمان]یک اتاق پژواک که آن ها را از هم جدا می کند آن ها مردم را به عنوان کارگر، مشتریان، مالیات دهندگان، می بینند
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

3. Some say this happens in an echo chamber.
[ترجمه گوگل]برخی می گویند این اتفاق در اتاقک اکو رخ می دهد
[ترجمه ترگمان]بعضی ها می گن که این اتفاق در اتاق echo رخ میده
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

4. Each side has its own echo chamber.
[ترجمه گوگل]هر طرف اتاق اکو مخصوص به خود را دارد
[ترجمه ترگمان] هر طرف اتاق انعکاس خودش رو داره
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

5. Yeah, I think the echo chamber.
[ترجمه گوگل]بله، من فکر می کنم اتاق اکو
[ترجمه ترگمان] آره، فکر کنم اتاق انعکاس صدا
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

6. Yeah, I think echo chamber.
[ترجمه گوگل]بله، من فکر می کنم اتاق اکو
[ترجمه ترگمان] آره، فکر کنم اتاق انعکاس صدا
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

7. If you read just a handful of these reactions, you will see that the contributors are not ensconced in any echo chamber.
[ترجمه گوگل]اگر فقط تعداد انگشت شماری از این واکنش ها را بخوانید، خواهید دید که مشارکت کنندگان در هیچ اتاق پژواک محصور نیستند
[ترجمه ترگمان]اگر فقط یک مشت از این واکنش ها را خوانده باشید، متوجه خواهید شد که کمک کنندگان در هیچ اتاق انعکاسی ensconced
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

8. And anything that involves drama, film stars, morality and controversy usually careens deafening-ly around the media echo chamber like the mythic call of the Horn Resounding.
[ترجمه گوگل]و هر چیزی که شامل درام، ستارگان سینما، اخلاق و جنجال باشد، معمولاً به شکلی کر کننده در اطراف اتاق پژواک رسانه ای مانند ندای اسطوره ای شاخ طنین انداز است
[ترجمه ترگمان]و هر چیزی که شامل درام، ستاره های فیلم، اخلاق و بحث می شود معمولا به گوش می رسد - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - >
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

9. To test for the ringing acoustic signatures of tiny bubbles, physicist Helen Czerski of University of Rhode Island has devised a specially-designed echo chamber about the size of a soccer ball.
[ترجمه گوگل]فیزیکدان هلن چرسکی از دانشگاه رود آیلند برای آزمایش نشانه‌های صوتی زنگ حباب‌های کوچک، یک محفظه پژواک با طراحی خاص به اندازه یک توپ فوتبال ابداع کرده است
[ترجمه ترگمان]برای تست کردن signatures صوتی از حباب های کوچک، هلن Czerski از دانشگاه رود آیلند یک اتاق انعکاسی طراحی ویژه را در مورد اندازه توپ فوتبال ابداع کرده است
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

10. At times, the movie sounds like two excited mattresses making love in an echo chamber.
[ترجمه گوگل]گاهی اوقات، فیلم شبیه دو تشک هیجان‌انگیز به نظر می‌رسد که در یک اتاقک پژواک عشق می‌ورزند
[ترجمه ترگمان]گاهی اوقات، فیلم شبیه دو تشک پر جنب و جوش است که عاشق یک اتاق پژواک هستند
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

11. During the meeting my boss Jeremy calls on Jason, who's a well-known management echo chamber to ask if Jason thinks the Company's new and much stricter internet policy is a fair one.
[ترجمه گوگل]در طول جلسه، رئیس من جرمی با جیسون، که یک اتاق اکو مدیریت شناخته شده است، تماس می گیرد تا از او بپرسد که آیا جیسون فکر می کند سیاست جدید و بسیار سختگیرانه اینترنت شرکت منصفانه است یا خیر
[ترجمه ترگمان]در طی جلسه رئیس من جرمی با جیسون تماس می گیرد، کسی که یک اتاق مدیریت شناخته شده مدیریت است تا بپرسد که آیا جیسون فکر می کند که یک سیاست اینترنتی جدید و سختگیرانه برای اینترنت عادلانه است یا خیر
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

12. If our social networks become a major source of new ideas for us, there's a real danger that homophily traps us in a conceptual echo chamber.
[ترجمه گوگل]اگر شبکه‌های اجتماعی ما به منبع اصلی ایده‌های جدید برای ما تبدیل شوند، این خطر واقعی وجود دارد که ما را در یک اتاق پژواک مفهومی به دام بیاندازد
[ترجمه ترگمان]اگر شبکه های اجتماعی ما به منبع اصلی ایده های جدید برای ما تبدیل شوند، یک خطر واقعی وجود دارد که homophily ما را در یک اتاق بازتاب مفهومی گرفتار می کند
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

13. Long distance telephony was also an option, but costs were very high and it often sounded as if the other party was speaking from inside some kind of echo chamber on a distant planet.
[ترجمه گوگل]تلفن از راه دور نیز یک گزینه بود، اما هزینه ها بسیار بالا بود و اغلب به نظر می رسید که طرف مقابل از داخل نوعی اتاق پژواک در یک سیاره دور صحبت می کند
[ترجمه ترگمان]تلفن فاصله طولانی نیز گزینه ای بود، اما هزینه ها بسیار بالا بودند و اغلب به نظر می رسید که طرف دیگر از درون یک اتاق پژواک در یک سیاره دور صحبت می کند
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

14. "What is interesting to me is the role of the blogosphere as being an echo chamber, " says Frank. "It keeps the stuff alive for awhile. "
[ترجمه گوگل]فرانک می‌گوید: «آنچه برای من جالب است، نقش حوزه وبلاگ به عنوان یک اتاق پژواک است "این چیزها را برای مدتی زنده نگه می دارد "
[ترجمه ترگمان]فرانک می گوید: \" آنچه که برای من جالب است، نقش of بعنوان یک اتاقک انعکاسی است
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

تخصصی

[سینما] محفظه انعکاس
[برق و الکترونیک] اتاقک پژواک اتاق یک محیط بازتابنده ای که به منظور ایجاد پژواک در صدا در استودیوهای رادیو تلویزیون استفاده می شود .

پیشنهاد کاربران

اتاق پژواک
بدون ساز مخالف.
= filter bubble

محیطی که در آن فرد فقط با عقاید یا عقایدی منطبق بر عقاید خود روبرو می شود ، بنابراین دیدگاه های موجود وی تقویت می شود و ایده های جایگزین در نظر گرفته نمی شوند.

بپرس