earmuffs


گوش پوش (که برای حفاظت گوش ها در سرما به کار می رود)، روگوشی، گوش بند
شبکه مترجمین ایران

بررسی کلمه

اسم جمع ( plural noun )
• : تعریف: a pair of protective pads joined by an adjustable headband and worn over the ears, as against cold.

جمله های نمونه

1. "What do you want earmuffs for?"asked daddy.
[ترجمه ترگمان]برای چی گوشی رو می خوای؟ بابا پرسید
[ترجمه گوگل]بابا پرسید: 'چه میخواهی؟'
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

2. I'll lend you my gloves and earmuffs until you get your own.
[ترجمه ترگمان]من دستکش و گوشی هام رو بهت قرض میدم تا وقتی که خودت رو پیدا کنی
[ترجمه گوگل]من دستکش ها و گوشواره های خود را قرض می دهم تا زمانی که خودت را دریافت نکنی
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

3. Wear earmuffs in designated areas of high noise levels on the rig site.
[ترجمه ترگمان]در مناطق مشخص شده از سطوح بالای سر و صدا در محل تجهیزات، رو گوشی ها را بپوشید
[ترجمه گوگل]گوشواره ها را در ناحیه های تعیین شده با سطوح سر و صدای زیاد در محل انبار بپوشانید
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

4. Enter, 180′s lineup of earmuffs some of which have headphones attached to them.
[ترجمه ترگمان]وارد کنید، ترکیب ۱۸۰'s از گوشی را که برخی از آن ها هدفون attached به آن ها هستند وارد کنید
[ترجمه گوگل]ورودی 180 ساله ای از گوشواره هایی که برخی از آنها هدفون هایی را به آنها متصل می کنند وارد کنید
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

5. It's an amalgam slightly disarmed by pastel-colored earmuffs, but Sean is still clearly not to be messed with.
[ترجمه ترگمان]این ترکیبی است که کمی از روی گوشی رنگی خنثی شده است، اما شان هنوز کاملا واضحه که نباید در معرض خطر قرار بگیره
[ترجمه گوگل]این آمالگام کمی خنثی شده توسط گوشواره رنگ آمیزی رنگ است، اما شان هنوز هم به وضوح با آن آشنا نیست
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

6. Remember to wear scarves and gloves earmuffs prior to coated emulsion.
[ترجمه ترگمان]به خاطر داشته باشید که قبل از این که به صورت امولسیون عمل کنید، شال و earmuffs را بپوشید
[ترجمه گوگل]به یاد داشته باشید قبل از امولسیون پوشش داده، دستکش و دستکش را بپوشانید
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

7. Like earmuffs, the home's main circuit breaker dampens signals because it splits the wiring into nearly separate sections.
[ترجمه ترگمان]مانند earmuffs، مدار اصلی خانگی سیگنال ها را به هم وصل می کند چون سیم کشی را به بخش های مختلف تقسیم می کند
[ترجمه گوگل]همانند گوشواره ها، مدار اصلی مدار خانه، سیگنال ها را کاهش می دهد، زیرا سیم کشی تقسیم می شود به بخش های تقریبا جداگانه
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

8. The next thing he held up was a pair of earmuffs.
[ترجمه ترگمان]چیزی نمانده بود که کسی گوشی را بردارد
[ترجمه گوگل]چیزی که او بالا گرفت، یک جفت گوشه بود
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

9. I haven't blushed so much since Madam Pomfrey told me she liked my new earmuffs.
[ترجمه ترگمان]از وقتی که خانم پا مفری به من گفته بود که از روی گوشی جدیدم خوشش امده، از خجالت سرخ نشدم
[ترجمه گوگل]من خیلی ناراحت نشده بودم، زیرا خانم پومفری به من گفت او دوست داشتنی های جدید من است
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

10. According to a source familiar with the Red Crossreport, Khalid Sheikh Mohammed claimed that he was shackled and kept naked, exceptfor a pair of goggles and earmuffs.
[ترجمه ترگمان]طبق گفته یک منبع آشنا با the، خالد شیخ محمد ادعا کرد که به او دست بند زده و برهنه نگه داشته شده و یک جفت عینک حفاظ دار و گوشی را exceptfor
[ترجمه گوگل]خالد شیخ محمد، با توجه به منبع ایده آشنایی با Red Crossreport، ادعا کرد که او دستگیر شده و برهنه شده است، به جز یک جفت عینک و گوشواره
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

11. The best way to fend off future hearing loss is to protect your ears with earplugs or noise-reducing earmuffs.
[ترجمه ترگمان]بهترین راه برای جلوگیری از از دست دادن شنوایی در آینده این است که از گوش خود با earplugs یا گوشی رو به کاهش محافظت کنید
[ترجمه گوگل]بهترین راه برای از بین بردن آسیب شنوایی در آینده، محافظت از گوش شما با گوش پاشنه ها یا گوشواره های کوچک است
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

12. She could not bring herself to purchase even an inexpensive set of earmuffs made of mink.
[ترجمه ترگمان]او نمی توانست خودش را راضی کند که حتی یک جفت inexpensive از earmuffs را هم بخرد
[ترجمه گوگل]او حتی نمی توانست حتی یک مجموعه ارزان قیمت از مروارید ساخته شود
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

13. But they could knock you out for several hours, which is why I have given you earmuffs for auditory protection.
[ترجمه ترگمان]اما اونا می تونن چند ساعتی تو رو بی هوش کنن، به همین خاطره که من یه گوشی رو برای محافظت از شنوایی گذاشتم
[ترجمه گوگل]اما آنها می توانند چند ساعت به شما دستبرد بزنند، به همین دلیل من به شما برای حفاظت شنوایی گوش فرا دادم
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

14. If it was cold, I had on too many sweaters and never could be without my earmuffs.
[ترجمه ترگمان]اگر هوا سرد بود، من لباس های زیادی می پوشیدم و هرگز نمی توانستم بدون کلاه خودم باشم
[ترجمه گوگل]اگر سرد بود، من بیش از حد بسیاری از ژاکت ها را داشتم و هرگز نمی توانستم بدون earmuffs من
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

پیشنهاد کاربران

گوش پوش چیزی شبیه هدست
Noun - plural :
گوش گیر
محافظ گوش
( به دو صورت صنعتی و غیر صنعتی وجود دارد، که از نوع اول برای محافظت گوش در برابر صداهای ناهنجار محیط کار استفاده می شود و نوع دوم برای گرم نگه داشتن گوش ها در هوای سرد کاربرد دارد. )

به عنوان مثال :
Toward the end of the parade route, Esprit Jones, 39, held her 7 - year - old daughter, Brielle, who was wearing pink earmuffs with a unicorn horn
earmuffsearmuffs
منابع• https://www.merriam-webster.com/dictionary/earmuff• https://www.macmillandictionary.com/dictionary/british/earmuffs• https://www.ldoceonline.com/dictionary/earmuffs
مشاهده پیشنهاد های امروز

معنی یا پیشنهاد شما