برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
94 1536 100 1
شبکه مترجمین ایران

eye opener


هشدار، درس عبرت، (هر چیز) آموزنده، چشم و گوش باز کن، آگاهساز، چشم بازکن، چیزشگفت اور، ترس اور

بررسی کلمه eye opener

اسم ( noun )
(1) تعریف: a piece of news or an experience that startles or enlightens.
مشابه: revelation

(2) تعریف: an alcoholic drink taken early in the morning.

واژه eye opener در جمله های نمونه

1. the visit to the city's slums was an eye-opener for the students
بازدید از حلبی آبادهای شهر برای شاگردان آموزنده بود.

2. Group dynamics were a great eye opener.
[ترجمه ترگمان]پویایی گروه، نقطه عطف بزرگی بود
[ترجمه گوگل]پویایی گروه یک چشم باز کننده بزرگ بود
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

3. Interviewing prospective candidates was quite an eye opener for people who haven't a clue on what that job entails.
[ترجمه ترگمان]کاندیداهای احتمالی آینده، برای افرادی که در مورد آنچه که این کار مستلزم آن است، توضیحی ارائه نمی‌دهند
[ترجمه گوگل]مصاحبه با نامزدان آینده نویسی، یک چشم بازکن برای افرادی بود که هیچ اظهارنظر در مورد آنچه که این کار نیازمند آن نیست
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

4. Being kicked around can be a real eye opener.
[ترجمه ترگمان]با لگد زدن می‌تواند چشم واقعی به چشم داشته باشد
[ترجمه گوگل]لگد زدن می تواند یک چشم باز کننده واقعی باشد
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

5. Miss Knox is a real eye opener.
...

معنی کلمه eye opener به انگلیسی

eye opener
• if you say that something is an eye-opener, you mean that you find it very surprising and that you have learned something from it which you did not know before; an informal word.

eye opener را به اشتراک بگذارید

پیشنهاد کاربران

وحیدراسخی
چشم بازکن
راضیه
اگاه کننده
اکرم هادی‌نژاد
an eye opener means something that surprises you and teaches you new facts about life, etc.
something startling, surprising, or enlightening.
گلی افجه
هشدار دهنده
A.C.E
یک اتفاق یا شرایطی که به طور پیش بینی نشده ازش چیزی یاد میگیری

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

تازه ترین پیشنهادها

توضیحات دیگر

معنی eye opener

کلمه : eye opener
املای فارسی : ع‌ه اپنر
اشتباه تایپی : ثغث خحثدثق
عکس eye opener : در گوگل

آیا معنی eye opener مناسب بود ؟           ( امتیاز : 94% )