برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
97 1427 100 1

extraterrestrial


معنی: بیرون از محیط زمین، ماورای عالم خاکی
معانی دیگر: (موجود یا روی دهنده یا آینده از خارج کره ی زمین) فرازمینی، خارج فضایی، فراسپهری، گرزمانی

بررسی کلمه extraterrestrial

صفت ( adjective )
• : تعریف: outside of, or from beyond, the Earth.
مشابه: alien
اسم ( noun )
• : تعریف: a living being from a place beyond the Earth.
مشابه: alien

- Some people believe they have seen extraterrestrials.
[ترجمه ترگمان] بعضی از مردم بر این باورند که آن‌ها extraterrestrials را دیده‌اند
[ترجمه گوگل] بعضی ها معتقدند که آنها خارجی ها را دیده اند
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

واژه extraterrestrial در جمله های نمونه

1. extraterrestrial creatures that attacked our planet
موجودات فرازمینی که به کره‌ی ما حمله‌ور شدند

2. they hope to prove the existence of extraterrestrial life
آنان امیدوارند که وجود زندگی فرا زمینی را به اثبات برسانند.

3. One theory about the existence of extraterrestrial life rests on the presence of carbon compounds in meteorites.
[ترجمه ترگمان]یک نظریه درباره وجود زندگی ماورای عالم خاکی بر حضور ترکیبات کربن در meteorites استوار است
[ترجمه گوگل]یک نظریه در مورد وجود زندگی فرامدرن بر حضور ترکیبات کربن در شهاب سنگ ها استوار است
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

4. NASA has started a 10-year search for extraterrestrial intelligence.
[ترجمه ترگمان]ناسا جستجوی ۱۰ ساله اطلاعات ماورای عالم خاکی را آغاز کرده‌است
[ترجمه گوگل]ناسا یک جستجوی 10 ساله برای اطلاعات فرازمینی را آغاز کرده است
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

5. And Morphix, the extraterrestrial game-show host, sometimes disappears, leaving only a piece of himself on screen.
[ترجمه ترگمان]و Morphix، میزبان نمایش ماورای عالم خاکی، گاهی اوقات ناپدید می‌شود و تنها یک تکه از خود را روی صفح ...

مترادف extraterrestrial

بیرون از محیط زمین (صفت)
extraterrestrial
ماورای عالم خاکی (صفت)
extraterrestrial

معنی extraterrestrial در دیکشنری تخصصی

[زمین شناسی] فرا زمینی ، بیرون از محیط زمینی
[برق و الکترونیک] نویز فرازمینی نویز کیهانی ، خورشید ، رادیویی و انواع دیگر نویز های الکترو مغناطیسی که منشا غیر زمینی داشته باشند .

معنی کلمه extraterrestrial به انگلیسی

extraterrestrial
• alien, life-form which did not originate on planet earth
• alien, not from planet earth
• extraterrestrial means happening, existing, or coming from somewhere beyond the planet earth; a formal use.
• in sport, extra time is an additional period of time that is added to the end of a match in which the two teams are level, as a way of allowing the teams more time to produce a conclusive result.

extraterrestrial را به اشتراک بگذارید

پیشنهاد کاربران

ebi
فراخاکی
حامد نیازی
فرا زمینی
ادم فضایی

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

توضیحات دیگر

معنی extraterrestrial
کلمه : extraterrestrial
املای فارسی : اخترتررستریل
اشتباه تایپی : ثطفقشفثققثسفقهشم
عکس extraterrestrial : در گوگل

آیا معنی extraterrestrial مناسب بود ؟           ( امتیاز : 97% )