برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
97 1640 100 1
شبکه مترجمین ایران

extensive

/ɪkˈstɛnsɪv/ /ɪkˈstɛnsɪv/

معنی: وسیع، بزرگ، پهناور، بسیط، کشیده
معانی دیگر: گسترده، دامنه دار، پردامنه، زیاد، بسیار، فراوان، مفصل، جامع، فراگیر، همه سوگیر، گسترشی، وابسته به بسط یا کشش

بررسی کلمه extensive

صفت ( adjective )
مشتقات: extensively (adv.), extensiveness (n.)
(1) تعریف: having great reach or extension.
مترادف: extended, far-reaching, sweeping, wide, widespread
مشابه: broad, expansive, far-flung

- Chile has an extensive border with Argentina.
[ترجمه ترگمان] شیلی مرز گسترده‌ای با آرژانتین دارد
[ترجمه گوگل] شیلی دارای مرز وسیع با آرژانتین است
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید
- Britain had extensive influence over the entire Indian subcontinent.
[ترجمه ترگمان] بریتانیا نفوذ گسترده‌ای بر سراسر شبه‌قاره هند داشت
[ترجمه گوگل] بریتانیا نفوذ گسترده ای در سراسر شبه قاره هند داشت
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید
- The professor's knowledge of her subject is remarkably extensive.
[ترجمه ترگمان] دانش استاد درباره این موضوع بسیار وسیع است
[ترجمه گوگل] دانش استاد درباره موضوع او بسیار گسترده است
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

• (2) ...

واژه extensive در جمله های نمونه

1. extensive discussions
مذاکرات فراگیر

2. extensive television coverage
پوشش تلویزیونی مفصل

3. an extensive forest
جنگل پهناور

4. an extensive list of literary books
فهرست جامعی از کتاب‌های ادبی

5. an extensive network of arterial highways
شبکه‌ی گسترده‌ای از راه‌های حیاتی

6. the extensive reforms undertaken by the government
اصلاحات دامنه داری که توسط دولت انجام شده است

7. the buildings suffered extensive damage
ساختمان‌ها دستخوش آسیب فراوانی شدند.

8. the machine was given extensive trials under different conditions
این موتور را تحت شرایط گوناگون آزمایش کردند.

9. the motor had undergone extensive testing
موتور مورد آزمایش‌های زیادی قرار گرفته بود.

10. his empire lasted many years and became quite extensive
امپراتوری او سال‌ها دوام آورد و بسیار گسترده شد.

11. Her knowledge of the subject is extensive.
[ترجمه ترگمان]اطلاعاتش درباره این موضوع زیاد است
[ترجمه گوگل]دانش او از موضوع گسترده است
[ترجمه شما ...

مترادف extensive

وسیع (صفت)
wide , large , comprehensive , ample , vast , extensive , immense , spacious , capacious , captious , champaign , roomy , far-reaching , panoramic , plausive
بزرگ (صفت)
mighty , senior , large , gross , great , numerous , extra , head , adult , major , big , dignified , grand , voluminous , extensive , massive , enormous , grave , majestic , bulky , eminent , lofty , egregious , immane , jumbo , king-size , sizable , sizeable , walloping
پهناور (صفت)
wide , ample , vast , extensive , immense , broad , immane
بسیط (صفت)
wide , large , simple , comprehensive , extensive
کشیده (صفت)
long , extensive , linear , tense , oblong , taut

معنی عبارات مرتبط با extensive به فارسی

معنی کلمه extensive به انگلیسی

extensive
• spreading over a large area, comprehensive
• if something is extensive in area, it covers a large area.
• extensive means very great in effect.
• extensive also means covering many details, ideas, or items.
extensive agriculture
• farming based on raising crops over large areas
extensive commercial activity
• far reaching sales activity
extensive coverage
• comprehensive reporting by the media
extensive damage
• great damage, considerable harm
extensive knowledge
• great knowledge, considerable know-how or understanding
extensive subject
• field of study taught in schools in a comprehensive manner

extensive را به اشتراک بگذارید

پیشنهاد کاربران

فرشاد
widespread
ely
وسیع
m.m
Large or great
حسین سالک نژاد
Opisite of large
tinabailari
last night's fire has caused extensive damage in state park
میلاد علی پور
عریض، جامع، همه جانبه
امیررضا فرهید
وسیع …… بزرگ …… بسیط
Extensive means large or great
Avin saeedinia
Large
وسیع
azad
در شیمی به معنای کمیت مقداری
Asal
گسترده...وسیع...حاد...سخت
13870120
وسیع بزرگ
TahUrA
Extensive means large or great
کانون زبان ایران Reach 4 ❤
M
Qatar is not an extensive country, but it is very advanced and it is also called little Paris
معنی :وسیع
Reach4
♥Amirmaghare_lover♥
گسترده ، وسیع 🌏
Extensive means large or great

آرش
گسترده
MSN
داشتن اطلاعات زیاد
containing or dealing with a lot of information and details
(اینترمدییت3)
tinabailari
گسترده
Extensive research has been done into this disease
تحقیقات گسترده ای درباره این بیماری انجام شده است 🔬🔬
پارسا میریوسفی

Extensive means large or great
کانون زبان ایران Reach 4

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

پارچه گرامی

تازه ترین پیشنهادها

توضیحات دیگر

معنی extensive

کلمه : extensive
املای فارسی : اختنسیو
اشتباه تایپی : ثطفثدسهرث
عکس extensive : در گوگل

آیا معنی extensive مناسب بود ؟           ( امتیاز : 97% )