برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
97 1724 100 1
شبکه مترجمین ایران

expositive


معنی: تشریحی، نمایشی، توضیحی، نمایشگاهی، تفسیری

واژه expositive در جمله های نمونه

1. How apply the expositive principle of the insurance contract, this is always to present the importance again for the more confused problem of the insurance industry.
[ترجمه ترگمان]چگونه اصل expositive قرارداد بیمه را اعمال کنید، این همیشه باید اهمیت دوباره برای مشکل more صنعت بیمه را ارایه دهد
[ترجمه گوگل]چطور اصل اصل ممانعت از قرارداد بیمه را اعمال می کنید، این همواره دوباره به اهمیت مشکالت بیشتر در صنعت بیمه می پردازد
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

2. This can be proved both in descriptive research and expositive research, and in particular, in descriptive research on sandhi rules and types.
[ترجمه ترگمان]این موضوع می‌تواند هم در تحقیق توصیفی و هم تحقیق expositive و به خصوص در تحقیق توصیفی بر روی قواعد و انواع مختلف اثبات شود
[ترجمه گوگل]این را می توان در تحقیقات توصیفی و تحقیقات تجربی و به ویژه در تحقیقات توصیفی در مورد قواعد و شیوه های سندی اثبات کرد
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

3. There are 5 patterns in the TV news comment on the typological angels: inserted comment, expositive comment, narrative comment, mutual comment and miscellaneous comment.
[ترجمه ترگمان]۵ الگوی در برنامه اخبار تلویزیونی در مورد فرشتگان typological وجود دارد: کامنت گذاشتن کامنت، اظهار نظری، اظهار نظری، توضیحات متقابل و توضیحات متفرقه
[ترجمه گوگل] ...

مترادف expositive

تشریحی (صفت)
descriptive , anatomic , anatomical , exponential , expositive
نمایشی (صفت)
expositive , scenic , demonstrative , dramatic , exhibitive , expository , flashy , stagy
توضیحی (صفت)
expositive , expository , explanatory
نمایشگاهی (صفت)
expositive
تفسیری (صفت)
expositive , expository , interpretive , interpretative , paraphrastic

معنی کلمه expositive به انگلیسی

expositive
• descriptive; expository

expositive را به اشتراک بگذارید

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

پارچه گرامی

توضیحات دیگر

معنی expositive

کلمه : expositive
املای فارسی : اخپسیتیو
اشتباه تایپی : ثطحخسهفهرث
عکس expositive : در گوگل

آیا معنی expositive مناسب بود ؟           ( امتیاز : 97% )