برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
95 1717 100 1
شبکه مترجمین ایران

exploded view


(تصویری که اجزای موتور و غیره را به طور مجزا از هم نشان می دهد) تصویر گسترده

بررسی کلمه exploded view

اسم ( noun )
• : تعریف: a photograph, drawing, illustration, or diagram that displays the individual parts of a mechanism separately but indicates their proper relationship.

معنی exploded view در دیکشنری تخصصی

exploded view
[کامپیوتر] شرحی از یک ساختمان جامد .

exploded view را به اشتراک بگذارید

پیشنهاد کاربران

shirfahm.com
خودرو: نمای انفجاری، تصویر گسترده

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

پارچه گرامی

توضیحات دیگر

معنی exploded view

کلمه : exploded view
املای فارسی : اخپلدد ویو
اشتباه تایپی : ثطحمخیثی رهثص
عکس exploded view : در گوگل

آیا معنی exploded view مناسب بود ؟           ( امتیاز : 95% )