برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
99 1408 100 1

experts

واژه experts در جمله های نمونه

1. experts are bearish on the country's economy
خبرگان نسبت به اقتصاد کشور بدبین هستند.

2. experts are still examining the causes of the fire
کارشناسان هنوز دارند علل آن آتش سوزی را بررسی می‌کنند.

3. experts are weighing the importance of this event
کارشناسان دارند اهمیت این رویداد را بررسی می‌کنند.

4. experts in oil refining came to tehran
کارشناسان پالایش نفت به تهران آمدند.

5. experts reckon that about one hundred tons of cement will be needed
کارشناسان برآورد می‌کنند که حدود صد تن سیمان مورد نیاز خواهد بود.

6. experts who know better laughed at this project
کارشناسانی که بیشتر آگاهی دارند به این طرح خندیدند.

7. decontamination experts visited the site of the accident
کارشناسان آلایش‌بری از محل حادثه دیدن کردند.

8. a panel of experts
هیئتی از کارشناسان

9. they queried three experts for advice
آنها از سه کارشناس نظر خواهی کردند.

10. a council of military experts
هیئتی از خبرگان نظامی

11. he even hoaxed the experts
حتی کارشناسان را هم گول زد.

12. one of our ...

معنی کلمه experts به انگلیسی

experts committee
• panel made up of authorities in a particular field, council consisting of people with a great amount of experience in a certain area
professional committee of experts
• board of specialists, committee of people who are knowledgeable in a subject

experts را به اشتراک بگذارید

پیشنهاد کاربران

mehrana
the meaning of experts is کارشناسان
مبینا
کاردان ها، متخصصین نوعی کار یا روش.🤓
saba
متخصصین.کارشناسان😎
فاطی 84
کاردان
کارشناس
A person who know about his work
Dark
کارشناس . کاردان. کارشناسان
I
کارشناسان
محمد رومزی
خبرگان
نوذري
People with skill/knowledge in something

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

توضیحات دیگر


آیا معنی experts مناسب بود ؟           ( امتیاز : 99% )