برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
99 1394 100 1

existing

/ɪgˈzɪs.tɪŋ/ /ɪgˈzɪs.tɪŋ/

معنی: موجود
معانی دیگر: حاضر معمارى : موجود علوم نظامى : در حال حاضر

بررسی کلمه existing

صفت ( adjective )
• : تعریف: already in existence.
متضاد: new
مشابه: customary, prevailing

- Existing treatments fail to prolong life.
[ترجمه ترگمان] درمان‌های موجود نمی‌توانند زندگی را طولانی کنند
[ترجمه گوگل] درمان های موجود نمی توانند زندگی را طولانی تر کنند
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

واژه existing در جمله های نمونه

1. the empathy existing between him and all the bereaved people in the village
همدلی موجود بین او و همه‌ی داغدیدگان دهکده

2. under the existing conditions
تحت شرایط موجود

3. the clear demarcation existing between well water and river water
تمایز واضحی که بین آب چاه و آب رودخانه وجود دارد.

4. a study of the existing and potential book markets
بررسی بازارهای موجود و بالقوه کتاب (تانشی)

5. the enlargement of the existing building
توسعه‌ی ساختمان فعلی

6. The price of the house included many existing fixtures and fittings that were not to our taste.
[ترجمه ترگمان]قیمت این خانه شامل لوازم جانبی و لوازمی بود که مطابق سلیقه ما نبودند
[ترجمه گوگل]قیمت خانه شامل بسیاری از لوازم و اتصالات موجود بود که به سلیقه ما نبود
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

7. Any new building must be fitted into the existing appearance of the city.
[ترجمه ترگمان]هر ساختمان جدیدی باید متناسب با ظاهر موجود شهر باشد
[ترجمه گوگل]هر ساختمان جدید باید در ظاهر موجود در شهر نصب شود
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید ...

مترادف existing

موجود (صفت)
ready , present , stock , available , handy , going , real , existing , existent , extant

معنی کلمه existing به انگلیسی

existing
• existent, living, having being
• you use existing to describe something which is now in use or in operation.

existing را به اشتراک بگذارید

پیشنهاد کاربران

مریم.د
موجود بودن
ashkan N
موجود
Ali_kharazi
وجود داشتن
Minoo
موجود
asdfghjk
موجود
Matin
موجود
present, alive, or now visible
مهناز
کنونی
jahanaks.blog.ir
موجود، کنونی، فعلی

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

توضیحات دیگر

معنی existing
کلمه : existing
املای فارسی : اخیستینگ
اشتباه تایپی : ثطهسفهدل
عکس existing : در گوگل

آیا معنی existing مناسب بود ؟           ( امتیاز : 99% )