برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
95 1404 100 1

exclusive of


بدون در نظر گرفتن، سوای، جدا از، به غیر از، بغیراز

واژه exclusive of در جمله های نمونه

1. The book costs 10 dollars, exclusive of postage.
[ترجمه سیروس مرادی] این کتاب بدون هزینه پستی 10 دلارقیمت دارد.
|
[ترجمه ترگمان]این کتاب ۱۰ دلار هزینه دارد، انحصاری هزینه دارد
[ترجمه گوگل]این کتاب هزینه 10 دلار، بدون هزینه پستی است
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

2. The price is for accommodation only, exclusive of meals.
[ترجمه ترگمان]قیمت برای مسکن فقط، انحصاری از غذا است
[ترجمه گوگل]قیمت فقط برای اقامت است، بدون غذا
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

3. Our prices are exclusive of sales tax.
[ترجمه ترگمان]قیمت ما انحصاری از مالیات بر فروش است
[ترجمه گوگل]قیمت ما از مالیات بر فروش است
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

4. The hotel charges 6 pounds a day, exclusive of meals.
...

معنی کلمه exclusive of به انگلیسی

exclusive of
• not including, leaving out

exclusive of را به اشتراک بگذارید

پیشنهاد کاربران

رهگذر
جدا از
سوا از

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

توضیحات دیگر

معنی exclusive of
کلمه : exclusive of
املای فارسی : اخکلوسیو اوف
اشتباه تایپی : ثطزمعسهرث خب
عکس exclusive of : در گوگل

آیا معنی exclusive of مناسب بود ؟           ( امتیاز : 95% )