برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
97 1436 100 1

excess


معنی: فزونی، سرک، اضافه، زیادتی، مازاد، افراط، زیادی، بی اعتدالی
معانی دیگر: زیاده روی، بیشکاری، افراط کاری، مانده، بیشی، اضافی، افزودی، فراوانی، وفور، فرط، بیش بود، (به خدمت کارمندان و غیره ی زیادی) خاتمه دادن

بررسی کلمه excess

اسم ( noun )
(1) تعریف: the state or an instance of going beyond what is required, expected, or considered reasonable.
مترادف: overabundance, overflow, plethora, superfluity, surfeit
متضاد: dearth, deficiency, lack
مشابه: extravagance, glut, license, overdose, overkill

(2) تعریف: an amount or degree beyond what is necessary.
مترادف: glut, margin, overabundance, overflow, superfluity, surfeit, surplus
متضاد: defect, deficiency, deficit, scarcity, shortfall
مشابه: abundance, backlog, fat, leftover, luxury, overdose, overkill, redundancy

(3) تعریف: the amount by which one thing or quantity is greater than another.
مترادف: difference
مشابه: margin, profit, remainder

(4) تعریف: overindulgence.
مترادف: glut, intemperance, overindulgence, surfeit
متضاد: moderation, temperance
مشابه: dissipation, extravagance, fat, license, luxury, prodigality, satiety
صفت ( adjective )
• : تعریف: more than required, expected, or considered reasonable; extra; additional.
مترادف: additional, extra, immoderate, surplus
مشابه: more, spare, superfluous

- excess energy
[ترجمه ترگمان] انرژی اضافی
[ترجمه گوگل] انرژی اضافی
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید ...

واژه excess در جمله های نمونه

1. excess in eating
زیاده روی در خوراک

2. excess luggage
چمدان‌ها (یا بار) اضافی (در هواپیما و غیره)

3. excess of sorrow nearly drove him to suicide
زیادی غم نزدیک بود کارش را به خودکشی برساند.

4. excess postage
کسر تمبر،هزینه‌ی پستی اضافی

5. excess supply
تولید اضافی،اضافه تولید،مازاد عرضه

6. an excess of supply over demand
بیشتر بودن عرضه بر تقاضا

7. the excess of carbon dioxide in the air
وجود بیش از حد دی اکسید کربن در هوا

8. in excess of
بیش از،فزون بر،اضافه بر

9. to excess
زیاده (از حد)،بیش از حد،خیلی،بسیار

10. amounts in excess of expenditures
مبالغ اضافه بر هزینه‌ها

11. from an excess of joy
از فرط خوشی

12. the body's excess fat
چربی اضافی بدن

13. he drinks to excess
او بیش از حد مشروب می‌خورد.

14. their loss was in excess of ten million tomans
...

مترادف excess

فزونی (اسم)
abundance , affluence , exuberance , excess , increase , enlargement , nimiety
سرک (اسم)
abundance , exuberance , excess , addition , bidding , raise
اضافه (اسم)
augmentation , excess , increase , addition , surplus , overplus , effusion , plussage
زیادتی (اسم)
excess , surplus , residue , immoderation
مازاد (اسم)
excess , surplus , overplus
افراط (اسم)
excess , frill , self-indulgence , indulgence , extravagance , intemperance , overindulgence , plethora , superfluity , exorbitance , exorbitancy
زیادی (اسم)
wealth , excess , extra , surplus , excrescence , immensity , superfluity , immoderacy , exorbitance , exorbitancy , riffraff , nimiety
بی اعتدالی (اسم)
excess , inclemency , extravagance , immoderation , intemperance , immoderacy , nimiety

معنی عبارات مرتبط با excess به فارسی

اضافه بار
رمز با افزونی سه
زیاده (از حد)، بیش از حد، خیلی، بسیار

معنی excess در دیکشنری تخصصی

excess
[برق و الکترونیک] اضافی
[مهندسی گاز] اضافه
[حقوق] افراط، تجاوز، عدم اعتدال، زیاده روی
[نساجی] اضافی - افزایش
[ریاضیات] زیادی، افزونی، فزونی، مانده، اضافی، تفاضل، بیشی، فزونی، مازاد
[آمار] فزونی
[عمران و معماری] هوای اضافی
[مهندسی گاز] هوای اضافی
[حسابداری] ظرفیت اضافی
[برق و الکترونیک] حامل های اضافی
[حقوق] تجاوز از حدود اختیارات
[برق و الکترونیک] الکترون اضافی الکترونی مازاد بر تعداد مورد نیاز برای تکمیل ساختار پیوندی ماده ی نیمرسانا که عموماً توسط نا خالصیهای دهنده تولید می شود .
[عمران و معماری] اضافه فشار ایستایی - اضافه فشار هیدرواستاتیکی
[عمران و معماری] بار اضافی
[نساجی] بار اضافی
[کامپیوتر] نشان گذاری با افزونی n .
[حقوق] تجاوز از حدود اختیارات
[حقوق] سوء استفاده از امتیاز
[زمین شناسی] بارش مازاد
[آب ...

معنی کلمه excess به انگلیسی

excess
• overabundance, surplus; overindulgence, immoderation
• extra, leftover, superfluous, above and beyond
• an excess of something is a larger amount than is necessary or normal. singular noun here but can also be used as an attributive adjective. e.g. the body gets rid of excess water through the urine.
• if you do something to excess, you do it too much.
• excesses are acts which are extreme, cruel, or immoral.
excess insurance
• portion of damage which must be paid by the insured party
excess liquidity
• condition in which the amount of reserve funds is higher than that which a bank is allowed to hold
excess luggage
• extra or superfluous baggage, overabundance of baggage
excess of energy
• too much energy, more energy than is needed
excess profits tax
• tax on the profits of a business enterprise in excess of the average profits for a number of base years, ept (finance)
excess supply
• extra or superfluous stock, extra provision, spare or leftover stock
to excess
• too much, more than enough

excess را به اشتراک بگذارید

پیشنهاد کاربران

الهام عزیزی
مازاد
احسانی
فراوانی
زیادی
شهاب
زیاده روی- افراط
an excess of anything is harmful زیاده روی در هرکاری مضره
محمد
طغیان(مهندسی رودخانه)

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

توضیحات دیگر

معنی excess
کلمه : excess
املای فارسی : اخکس
اشتباه تایپی : ثطزثسس
عکس excess : در گوگل

آیا معنی excess مناسب بود ؟           ( امتیاز : 97% )