برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
96 1539 100 1
شبکه مترجمین ایران

exacting


معنی: سخت، خواستار، سخت گیر، مصر، مبرم
معانی دیگر: مته به خشخاش گذار، موشکاف، مو از ماست کش، دقیق، تحمیلی، سنگین

بررسی کلمه exacting

صفت ( adjective )
مشتقات: exactingly (adv.), exactingness (n.)
(1) تعریف: severe or strict in making demands.
متضاد: easygoing, lenient, unexacting
مشابه: fastidious, precise, rigorous, rugged, strict, stringent, tall

- an exacting boss
[ترجمه ترگمان] یک سرکارگر سختگیر،
[ترجمه گوگل] یک رئیس سختگیرانه
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

(2) تعریف: requiring or insisting on great attention to detail.
متضاد: lax, unexacting
مشابه: fastidious

- an exacting job
[ترجمه ترگمان] کار سختی بود
[ترجمه گوگل] یک کار دشوار
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید
- She is so exacting in her record keeping.
[ترجمه ترگمان] او در این مورد خیلی سختگیر و سختگیر است
[ترجمه گوگل] او در رکوردش بسیار دقت دارد
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

واژه exacting در جمله های نمونه

1. an exacting job
کار طاقت فرسا

2. an exacting teacher
معلم سختگیر

3. surgery is very exacting
جراحی مستلزم دقت زیاد است.

4. the soldiers' open revolt against the exacting commander
شورش علنی سربازان بر علیه فرمانده سختگیر

5. She was an exacting woman to work for.
[ترجمه ترگمان]زن سرسختی بود که برای کار کردن کار می‌کرد
[ترجمه گوگل]او یک زن سختگیر بود که برایش کار می کرد
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

6. It was exacting work and required all his patience.
[ترجمه ترگمان]کار سختی بود و تمام شکیبایی او را لازم داشت
[ترجمه گوگل]این کار دشوار بود و تمام صبرش را نیاز داشت
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

7. He was an exacting man to work for.
[ترجمه ترگمان]او مردی سختگیر و سختگیر بود که برای کار کردن کار می‌کرد
[ترجمه گوگل]او مرد سختگیرانه بود تا کار کند
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید ...

مترادف exacting

سخت (صفت)
firm , hard , rigid , serious , solid , difficult , stringent , laborious , dogged , adamantine , tough , strict , strong , sticky , troublesome , exquisite , chronic , heavy , formidable , grim , demanding , arduous , ironclad , indomitable , austere , exacting , severe , stout , rugged , grave , intense , violent , callous , inexorable , trenchant , tense , crusty , difficile , trying , dour , intolerable , flinty , stony , petrous , hard-shell , irresistible , insupportable , inflexible , insufferable , labored , steely , rigorous , rocky , unsparing
خواستار (صفت)
willing , demandant , wishing , demanding , asking , requesting , soliciting , exacting , wishful , would-be
سخت گیر (صفت)
hard , difficult , astringent , strict , stern , demanding , intransigent , exacting , squeamish , severe , fastidious , hard and fast , hard-bitten , hard-handed , unrelenting , priggish
مصر (صفت)
persistent , exigent , demanding , recalcitrant , exacting , clamorous , insistent , unrepentant , urging , pressing , importunate
مبرم (صفت)
sore , exigent , emergent , demanding , imperious , exacting , crying , pressing , urgent , importunate

معنی کلمه exacting به انگلیسی

exacting
• trying, severe, demanding; needing careful attention
• an exacting person or task requires you to work very hard or take a great deal of care.

exacting را به اشتراک بگذارید

پیشنهاد کاربران

فاطمه
بسیار دقیق
علی رستمی
(فعل) مطالبه کردن، خواستار شدن، سخت‌گیری کردن

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

توضیحات دیگر

معنی exacting

کلمه : exacting
املای فارسی : اخکتینگ
اشتباه تایپی : ثطشزفهدل
عکس exacting : در گوگل

آیا معنی exacting مناسب بود ؟           ( امتیاز : 96% )