برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
even - out

even out

even out را به اشتراک بگذارید

پیشنهاد کاربران

حامد شهابی راد
یکنواخت کردن ، هموار ساختن
Ali
اختلاف دو چیز را با هم کم کردن
مینا مهرآذر
یکسان سازی ، یکنواخت کردن دو چیز
to become equal
دنا ترنسلیت
1 : to become level After a long climb the ground evened out. 2 : to make (something) even and smooth Let me even out the rug. 3 : to reach a balanced or middle state between extremes over a period of time The economy had good periods and bad periods, but it all evened out by the end of the year.

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

توضیحات دیگر


آیا معنی even out مناسب بود ؟           ( امتیاز : 97% )