برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
99 1639 100 1
شبکه مترجمین ایران

enticing

/enˈtaɪsɪŋ/ /ɪnˈtaɪsɪŋ/

(verb transitive) کشنده، فریبنده، اغواکننده

واژه enticing در جمله های نمونه

1. An enticing smell came from the kitchen.
[ترجمه ترگمان]بوی enticing از آشپزخانه می‌آمد
[ترجمه گوگل]بوی فریبنده از آشپزخانه آمد
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

2. An enticing smell came from the bakery.
[ترجمه ترگمان]بوی enticing از نانوایی می‌آمد
[ترجمه گوگل]بوی عجیب و غریب از نانوایی آمد
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

3. The offer was too enticing to refuse.
[ترجمه ترگمان]این پیشنهاد چنان فریبنده و فریبنده بود که نمی‌شد از آن امتناع ورزید
[ترجمه گوگل]این پیشنهاد خیلی دلگرم کننده بود برای رد کردن
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

4. Highways, developed to ease traffic, multiply traffic by enticing more drivers out on the roads.
[ترجمه ترگمان]بزرگراه‌ها، برای تسهیل ترافیک ایجاد شده‌اند، ترافیک را ضرب می‌کنند و رانندگان بیشتری را در جاده‌ها جذب می‌کنند
[ترجمه گوگل]بزرگراه ها، برای تسهیل ترافیک، ترافیک را تسریع می کنند، با انگیزه بیشتر رانندگان در جاده ها
[ترجمه شما] ...

معنی کلمه enticing به انگلیسی

enticing
• tempting, luring, seductive
• something that is enticing is extremely attractive; a literary word.

enticing را به اشتراک بگذارید

پیشنهاد کاربران

حسن امامی
وسوسه کننده - فریبنده
مترادف tempting
حسن امامی
وسوسه کننده - فریبنده
مترادف tempting
بهنام مير
Attractive
جذاب

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

پارچه گرامی

توضیحات دیگر

معنی enticing

کلمه : enticing
املای فارسی : انتیکینگ
اشتباه تایپی : ثدفهزهدل
عکس enticing : در گوگل

آیا معنی enticing مناسب بود ؟           ( امتیاز : 99% )