برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
94 1566 100 1
شبکه مترجمین ایران

enlightenment

/enˈlaɪtənmənt/ /ɪnˈlaɪtnmənt/

معنی: روشن فکری
معانی دیگر: وارستگی، روشندلی، روشن ضمیری، آزادگی، روشن بینی، روشنگری، ارشاد، آموزندگی

بررسی کلمه enlightenment

اسم ( noun )
(1) تعریف: the act of enlightening, or the condition of being enlightened.
مشابه: light

(2) تعریف: (cap.) an eighteenth century philosophical movement that emphasized the use of reason.

واژه enlightenment در جمله های نمونه

1. the gradual attainment of true enlightenment
دستیابی تدریجی به وارستگی راستین

2. This is difficult and I need enlightenment.
[ترجمه ترگمان]این دشوار است و من به روشن‌گری نیاز دارم
[ترجمه گوگل]این دشوار است و من نیاز به روشنگری دارم
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

3. Can you give me any enlightenment on what happened?
[ترجمه ترگمان]می تونی به من خبر بدی که چه اتفاقی افتاده؟
[ترجمه گوگل]آیا می توانید به آنچه که اتفاق افتاد، اطمینان داشته باشید؟
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

4. I gained a good deal of enlightenment from him.
[ترجمه ترگمان]من از او روشن فکری کردم
[ترجمه گوگل]من مقداری روشنگری از او به دست آوردم
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

5. Isabel looked to Ron for enlightenment.
[ترجمه ترگمان]ایزابل برای روشن کردن نور به رون نگاه کرد
[ترجمه گوگل]ایزابل به روان به روشنگری نگاه کرد
[ترجمه شما ...

مترادف enlightenment

روشن فکری (اسم)
enlightenment

معنی عبارات مرتبط با enlightenment به فارسی

(جنبش فلسفی و ادبی قرن هیجدهم در اروپا که ویژگی آن اتکا به عقل و منطق و تجربه به جای تعصب و سنت و احکام مذهبی و غیره بود) دوران روشنگری، جنبش روشن فکری

معنی کلمه enlightenment به انگلیسی

enlightenment
• the age of reason, 18th-century philosophical movement that emphasized the use of scientific inquiry and reason (most commonly associated with locke, descartes, newton, and rousseau)
• state of being enlightened, state of intellectual or spiritual awareness
• enlightenment is the act of enlightening or the state of being enlightened.
jewish enlightenment
• haskalah, jewish philosophical movement of the 18th and 19th centuries which promoted the teaching of secular knowledge within the jewish community
the enlightenment
• movement in the 17th and 18th centuries that emphasized man's ability to reason

enlightenment را به اشتراک بگذارید

پیشنهاد کاربران

محمد کمالی
روشن نگری ، روشن فهمی
مسعود
روشنایی

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

تازه ترین پیشنهادها

توضیحات دیگر

معنی enlightenment

کلمه : enlightenment
املای فارسی : انلیقتنمنت
اشتباه تایپی : ثدمهلافثدئثدف
عکس enlightenment : در گوگل

آیا معنی enlightenment مناسب بود ؟           ( امتیاز : 94% )