برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
95 1644 100 1
شبکه مترجمین ایران

endothermic

/ˌendoʊˈθɜːmɪk/ /ˌendəʊˈθɜːmɪk/

(شیمی - تنکرد شناسی) گرماگیر، درون گرما، زاده گرمای درونی ناشی ازحرارت داخلی یاعکس عمل ان

بررسی کلمه endothermic

صفت ( adjective )
مشتقات: endothermal (adj.), endothermically (adv.), endothermism (n.)
• : تعریف: of, concerning, or characteristic of a chemical process accompanied or caused by absorption of heat. (Cf. exothermic.)

واژه endothermic در جمله های نمونه

1. How is it possible for endothermic processes to occur spontaneously, and will a given reaction occur spontaneously?
[ترجمه ترگمان]چگونه ممکن است که فرآیند گرماگیر به خودی خود رخ دهد، و آیا واکنش خاصی به طور خود رخ می‌دهد؟
[ترجمه گوگل]چگونه ممکن است فرایندهای اندوتررمی خود به خودی رخ دهد و واکنش داده شده به صورت خود به خود صورت گیرد؟
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

2. The decomposition reaction is endothermic reaction for the ground state of hydrazine, but it is exothermic reaction for the first excited singlet state of hydrazine.
[ترجمه ترگمان]واکنش تجزیه، واکنش گرماگیر برای حالت زمینی هیدرازین است، اما این واکنش گرماده برای اولین حالت فعال شده هیدرازین است
[ترجمه گوگل]واکنش تجزیه واکنش اندوترمی برای حالت زمین از هیدرازین است، اما واکنش اکسوترمی برای اولین حالت تک سرخ شده هیترزین هیجانی است
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

3. Results show that the adsorption is an endothermic reaction, which ion exchange is responsible largely for the removal of phosphate.
[ترجمه ترگمان]نتایج نشان می‌دهد که جذب یک واکنش گرماگیر است، که تبادل یونی تا حد زیادی مسیول حذف فسفات است
[ترجمه گوگل]نتایج نشان می دهد که جذب یک واکنش انتروتریکی است که مبادله یون عمدتا برای حذف فسفات مسئول است
[ترجمه شما] ...

معنی endothermic در دیکشنری تخصصی

endothermic
[علوم دامی] فرایند ازبین بردن حرات و کاهش دما
[شیمی] گرماگیر
[عمران و معماری] گرماگیر
[برق و الکترونیک] گرماگیر فرایندی که گرما را جذب می کند.
[مهندسی گاز] گرماگیر
[نساجی] گرماگیر
[معدن] فرآیند گرماگیر (تهویه)
[شیمی] واکنش گرماگیر
[نساجی] واکنش گرماگیر - واکنش سرمازا
[شیمی] انحلال گرماگیر

معنی کلمه endothermic به انگلیسی

endothermic
• warm-blooded, having a constant internal temperature (biology); pertaining to the absorption of heat (chemistry)

endothermic را به اشتراک بگذارید

پیشنهاد کاربران

mohammad
در شیمی : گرماگیر
احمد محمودی
گرماگیر

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

پارچه گرامی

تازه ترین پیشنهادها

توضیحات دیگر

معنی endothermic

کلمه : endothermic
املای فارسی : اندتهرمیک
اشتباه تایپی : ثدیخفاثقئهز
عکس endothermic : در گوگل

آیا معنی endothermic مناسب بود ؟           ( امتیاز : 95% )