برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
96 1431 100 1

endocarditis

/ˌendoʊkɑːrˈdaɪtɪs/ /ˌendəʊkɑːˈdaɪtɪs/

(پزشکی) درون دل افروختگی، درون دل تبسی، آماس درون شامه ی دل، التهاب پوشش داخلی قلب

بررسی کلمه endocarditis

اسم ( noun )
مشتقات: endocarditic (adj.)
• : تعریف: inflammation of the thin membrane lining the inside of the heart.

واژه endocarditis در جمله های نمونه

1. Antibiotics to prevent infective endocarditis, an infection of the surface of the heart valves.
[ترجمه ترگمان]آنتی‌بیوتیک برای پیش‌گیری از infective endocarditis، عفونت سطح دریچه‌های قلب است
[ترجمه گوگل]آنتی بیوتیک ها برای جلوگیری از اندوکاردیت عفونی، عفونت سطح دریچه های قلب
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

2. A. Coxiella and Chlamydia cause infective endocarditis via inhalation.
[ترجمه ترگمان]پاسخ: Coxiella و Chlamydia از طریق استنشاق، موجب infective endocarditis می‌شوند
[ترجمه گوگل]A Coxiella و Chlamydia باعث اندوكاردیت عفونی از طریق استنشاق می شوند
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

3. Bacterial endocarditis is an infection of the lining of the heart.
[ترجمه ترگمان]باکتریایی غشا درونی قلب قلب - ه
[ترجمه گوگل]اندوکاردیت باکتریایی عفونت قلب است
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

4. Endocarditis should be considered in any patient with an unexplained fever and a heart murmur.
[ترجمه ترگمان]بطن جامعه باید در هر بیمار با تب غیرقابل توضیح و یک ز ...

معنی endocarditis در دیکشنری تخصصی

endocarditis
[بهداشت] آندوکاردیت

معنی کلمه endocarditis به انگلیسی

endocarditis
• inflammation of the endocardium (membrane that lines the heart)

endocarditis را به اشتراک بگذارید

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

توضیحات دیگر

معنی endocarditis
کلمه : endocarditis
املای فارسی : اندکردیتیس
اشتباه تایپی : ثدیخزشقیهفهس
عکس endocarditis : در گوگل

آیا معنی endocarditis مناسب بود ؟           ( امتیاز : 96% )