برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
98 1395 100 1

encourage

/enˈkɜːrɪdʒ/ /ɪnˈkʌrɪdʒ/

معنی: تشویق کردن، پیش بردن، تقویت کردن، تشجیع کردن، پروردن، ترغیب کردن، دلگرم کردن
معانی دیگر: خواهان کردن، انگیزاندن، شوردادن، دلگرمی دادن، یاری دادن، کمک کردن، ترویج کردن، رو دادن به، تشجیح کردن

بررسی کلمه encourage

فعل گذرا ( transitive verb )
حالات: encourages, encouraging, encouraged
(1) تعریف: to arouse feelings of hope or courage in; give confidence to; hearten.
مترادف: buck up, buoy up, embolden, hearten, nerve
متضاد: abash, demoralize, deter, discourage, dishearten, dismay, dispirit
مشابه: assure, cheer, enliven, inspire, rally, rouse, sustain

- Winning in the first round of judging encouraged him tremendously.
[ترجمه ترگمان] برنده شدن در اولین دور داوری او را به شدت تشویق می‌کرد
[ترجمه گوگل] پیروزی در دور اول قضاوت او را به شدت تشویق کرد
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

(2) تعریف: to give help, support, or approval to.
مترادف: egg on, prick, prompt, spur on
متضاد: discourage, dissuade, hinder, restrain
مشابه: abet, fortify, impel, incite, induce, inspire, invite, motivate, pat on the back, prod, stimulate, support, woo

- He hadn't planned on going to college, but his guidance counselor strongly encouraged him.
[ترجمه ترگمان] او قصد رفتن به دانشگاه را نداشت، اما مشاور his او را تشویق می‌کرد
[ترجمه گوگل] او برای رفتن به کالج برنامه ریزی نکرده بود، اما مشاور رهبری او به شدت او را تشویق کرد
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید ...

واژه encourage در جمله های نمونه

1. We encouraged the coach to devise a plan for beating Jefferson High.
ما مربی را تشویق کردیم تا طرحی برای شکستِ "جفرسون های" بریزد

2. Some unstable persons need to be encouraged to find a vocation.
بعضی از آدم های متزلزل، برای کار پیدا کردن نیاز به تشویق دارند

3. A valiant person rarely needs to be encouraged.
انسان شجاع، به ندرت نیاز به تشویق شدن دارد

4. we encourage factories to switch from coal to gas
ما کارخانه‌ها راتشویق می‌کنیم که به جای زغال‌سنگ گاز مصرف کند.

5. we encourage the developement of industry
ما گسترش صنایع را تشویق می‌کنیم.

6. try to encourage learning and equally to protect children from dangers
بکوش که مشوق آموزش باشی و نیز کودکان را از خطر حفظ کنی.

7. the government's plans to encourage literacy
برنامه های دولت برای ترویج سواد آموزی

8. Encourage your child to reach a compromise between what he wants and what you want.
[ترجمه ترگمان]کودک خود را تشویق کنید تا بین آنچه که می‌خواهد و آنچه که می‌خواهید به توافق برسد
[ترجمه گوگل]کودک را تشویق کنید که بین آنچه که می خواهید و آنچه که می خواهید، سازش کند
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید ...

مترادف encourage

تشویق کردن (فعل)
abet , encourage , cheer , countenance , patronize , eulogize , inspirit , grace
پیش بردن (فعل)
encourage , advance , carry out , further , expedite , hustle
تقویت کردن (فعل)
encourage , support , bolster , fort , augment , corroborate , amplify , rally , reinforce , fortify , sustain , uphold , relay , beef , edify
تشجیع کردن (فعل)
encourage , heart , hearten , bield , solicit , cheer up , embolden
پروردن (فعل)
encourage , breed , rear , feed , raise , propagate , nurture , form , cherish , foster , bring up , mother
ترغیب کردن (فعل)
encourage , cheer , influence , put , harp , persuade
دلگرم کردن (فعل)
encourage

معنی کلمه encourage به انگلیسی

encourage
• support, inspire, give hope
• if you encourage someone to do something, you tell them that you think that they should do it, or that they should continue doing it.
• if you encourage a particular activity, you support it actively.
• if something encourages an attitude or a kind of behaviour, it makes it more likely to happen.
• see also encouraging.
encourage streamlining
• promote efficiency

encourage را به اشتراک بگذارید

پیشنهاد کاربران

مرجان میری لواسانی
پروراندن
پرورانیدن
حدیث ایران
تشویق کردن- دلگرم کردن- جرئت دادن
آرشام بهمن آبادی
textese are encourage bad grammer
آرشام بهمن آبادی
textese are encourage bad
grammer
متن های مخفف دستور زبان را بد پیش میبرد
جهان
پرورش دادن
گلی افجه
امیدوار کننده
میسا
تشدید کردن
محدثه فرومدی
مشوق/مروج/موجد/تقویت‌کننده/برانگیزنده/برانگیزاننده چیزی بودن
سبب/موجب/باعث شدن
سعید ترابی
به وجود آوردن
tinabailari
تشویق کردن ، ترغیب کردن ، حمایت کردن از
we were encouraged to learn foreign languages at school
ما در مدرسه تشویق می شدیم که زبان های خارجی را یاد بگیریم 🚂
انسانی 94 ، ریاضی 93 ، زبان 88
میترا
ترکیب کردن
استاد
مجبور کردن هم معنی میده

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

توضیحات دیگر

معنی encourage
کلمه : encourage
املای فارسی : انکورگ
اشتباه تایپی : ثدزخعقشلث
عکس encourage : در گوگل

آیا معنی encourage مناسب بود ؟           ( امتیاز : 98% )