برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
96 1677 100 1
شبکه مترجمین ایران

electrophoresis

/əlektrofɒˌrɪˌsɪs/ /əlektrofɒˌrɪˌsɪs/

(شیمی - حرکت ملکول ها یا ذرات کلوئیدی در مایع یا ژل که تحت تاثیر میدان الکتریکی قرار گرفته باشد) الکترون بری، حرکت ذرات معلق مایع بوسیله نیروی برق

بررسی کلمه electrophoresis

اسم ( noun )
مشتقات: electrophoretic (adj.)
• : تعریف: the motion of particles, esp. colloids, in a relatively stationary fluid due to the influence of an electric field, usu. provided by immersed electrodes; cataphoresis.

واژه electrophoresis در جمله های نمونه

1. Agarose gel electrophoresis, ribonucleic acid transfer, and hybridisation of blots were performed by standard techniques.
[ترجمه ترگمان]با با الکتروفورز ژل ژل،، انتقال اسید ribonucleic و لکه‌های جوهر به وسیله تکنیک‌های استاندارد انجام شد
[ترجمه گوگل]الکتروفورز ژل آگارز، انتقال اسید ریبونوکلئیک و هیبریداسیون بلوک ها با روش های استاندارد انجام شد
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

2. After electrophoresis the gels were stained with ethidium bromide and photographed.
[ترجمه ترگمان]پس از الکتروفورز ژل، آغشته به متیل آمونیوم برومید و photographed شد
[ترجمه گوگل]پس از الکتروفورز، ژل ها با اتیدیم برومید رنگ شده و عکسبرداری شدند
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

3. Reaction mixtures were subjected to electrophoresis through polyacrylamide gel under non-denaturing conditions.
[ترجمه ترگمان]مخلوط‌های واکنش از طریق ژل polyacrylamide تحت شرایط غیر - قرار گرفتند
[ترجمه گوگل]مخلوط واکنش ها به وسیله ژل پلی آکریل آمید تحت الکتروفورز تحت شرایط غیر انطباق قرار گرفتند
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

4. Complexes were separated by ...

معنی electrophoresis در دیکشنری تخصصی

electrophoresis
[شیمی] الکتروفورز
[عمران و معماری] الکتروفورز
[صنایع غذایی] الکتروفورز :جدا کردن مولکولها یا ذرات بار داربا استفاده از الکتریسیته. در این روش از الکترودهایی با بارهای مخالف استفاده میشود.
[نساجی] الکتروفورس - حرکت ذرات معلق مایع توسط نیروی برق
[برق و الکترونیک] الکتروفورز ، کاتافورز حرکت ذرات باردار معلق در یک شاره تحت تاثیر میدان الکتریکی .
[شیمی] الکتروفورز مویین
[شیمی] الکترو فورز کاغذی

معنی کلمه electrophoresis به انگلیسی

electrophoresis
• motion of colloidal particles in a liquid caused by the influence of an electrical field

electrophoresis را به اشتراک بگذارید

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

پارچه گرامی

توضیحات دیگر

معنی electrophoresis

کلمه : electrophoresis
املای فارسی : الکتروفورسیس
اشتباه تایپی : ثمثزفقخحاخقثسهس
عکس electrophoresis : در گوگل

آیا معنی electrophoresis مناسب بود ؟           ( امتیاز : 96% )