برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
98 1613 100 1
شبکه مترجمین ایران

easy on the eyes


(امریکا - عامیانه) خوش نما، جذاب، چشمگیر، چشم نواز

واژه easy on the eyes در جمله های نمونه

1. Soft colours are easy on the eye.
[ترجمه سرداری] رنگهای ملایم چشمگیر تر هستند
|
[ترجمه ترگمان]رنگ‌های نرم روی چشم‌ها آسان هستند
[ترجمه گوگل]رنگ های نرم در چشم آسان است
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

2. Her paintings are very easy on the eye.
[ترجمه ترگمان]نقاشی‌ها روی چشم خیلی ساده هستند
[ترجمه گوگل]نقاشی های او در چشم بسیار آسان است
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

3. The room was painted in soft pastels that were easy on the eye.
[ترجمه ترگمان]اتاق در pastels نرم نقاشی شده بود که روی چشم آسان بود
[ترجمه گوگل]اتاق در نقاشی های نرم که در چشم آسان بود رنگ آمیزی شد
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

4. It was vital that they should be prompt and professional as well as easy on the eye.
...

easy on the eyes را به اشتراک بگذارید

پیشنهاد کاربران

خشایار نوروزی
جذاب (hot)
سرداری
دلربا_فریبنده _چشمگیر
اکرم هادی‌نژاد
easy to look at.
attractive or beautiful.
someone or something that is good to look at.
پارسا شکروی
خوش ظاهر،خوشگل،خوبرو،خوش قیافه،خوش روی

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

پارچه گرامی

تازه ترین پیشنهادها

توضیحات دیگر

معنی easy on the eyes

کلمه : easy on the eyes
املای فارسی : ایزی اون تاه آیز
اشتباه تایپی : ثشسغ خد فاث ثغثس
عکس easy on the eyes : در گوگل

آیا معنی easy on the eyes مناسب بود ؟           ( امتیاز : 98% )