برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
94 1363 100 1

earner

واژه earner در جمله های نمونه

1. he is a wage earner
او مزد بگیر است.

2. she is the family's sole bread earner
او یگانه نان‌آور خانواده است.

3. The government exacts taxes from every wage earner above a certain level of income.
[ترجمه ترگمان]دولت مالیات‌ها را از هر درآمد سرانه بالاتر از سطح معینی از درآمد اعمال می‌کند
[ترجمه گوگل]دولت مالیات را از هر دستمزد بالاتر از سطح معینی از درآمد اجتناب می کند
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

4. He is the only wage earner in the family.
[ترجمه ترگمان]او تنها منبع درآمد خانواده است
[ترجمه گوگل]او تنها دستمزد خانواده است
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

5. Sugar is Fiji's second biggest export earner.
[ترجمه ترگمان]شکر دومین منبع درآمد صادراتی فیجی است
[ترجمه گوگل]شکر دومین بزرگترین درآمد صادرات فیجی است
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

6. Tourism is the country's single biggest earner.
...

معنی کلمه earner به انگلیسی

earner
• one who earns, one who gains through effort
• an earner is someone or something that earns money or produces profit.
income earner
• breadwinner, one who earns money by working

earner را به اشتراک بگذارید

پیشنهاد کاربران

میثم علیزاده
مزدبگیر
کار درامدزا

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

توضیحات دیگر


آیا معنی earner مناسب بود ؟           ( امتیاز : 94% )