برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
97 1729 100 1
شبکه مترجمین ایران

eagerly

/ˈiː.gər.li/ /ˈiː.gər.li/

مشتاقانه، ارزومندانه

واژه eagerly در جمله های نمونه

1. the soldiers eagerly drank in the latest news from the front
سربازان با اشتیاق آخرین خبرهای جبهه را دریافت می‌کردند.

2. These old stamps are eagerly coveted by collectors.
[ترجمه ترگمان]این تمبر قدیمی با اشتیاق به کلکسیون collectors علاقه دارند
[ترجمه گوگل]این تمبر های قدیمی به طرز مشتاقانه جمع شده اند
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

3. Her latest novel is eagerly awaited.
[ترجمه ترگمان]آخرین رمان او مشتاقانه منتظرش است
[ترجمه گوگل]آخرین رمان او مشتاقانه منتظر است
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

4. 'Absolutely!'she chimed in eagerly.
[ترجمه ترگمان]! صددرصد صد با شور و شوق گفت:
[ترجمه گوگل]'کاملا' او با مشتاقانه chimed
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

5. Love you, think of you, love you secretly, eagerly love you, wait, feel disappointed, try hard, lose, and feel sad, go apart, and recall.
[ترجمه ترگمان]دوستت دارم، به تو فکر می‌کنم، تو را دوست دارم، مشتاقانه ...

معنی کلمه eagerly به انگلیسی

eagerly
• passionately, avidly
prepared eagerly
• got ready in an enthusiastic way, prepared with excitement

eagerly را به اشتراک بگذارید

پیشنهاد کاربران

مهین
مشتاقانه
Morteza shariat
Intensively
محدثه فرومدی
با اشتیاق، از روی/از سر اشتیاق
فرشتهِ عشق
مشتاقانه
فرشتهِ عشق
مشتاقانه
Love means that no one can ever take the place of that person in your heart. This means that they are inseparable
Love means to remember and think of him eagerly and with thousands of wishes in your heart
This air of our love has a strange air . It is sweet to expect if you remember him and he will make life as sweet for you as honey
Your smile is my world
عشق به این معنی است که هیچ کس هرگز نمی تواند جای آن شخص را در قلب شما بگیرد. این بدان معناست که آنها جدایی ناپذیر هستند
عشق یعنی با اشتیاق و با هزاران آرزو در قلب او به یاد بیاوری و به او فکر کنی
این هوای عشق ما هوای عجیبی دارد. انتظار اینکه اگر او را به یاد بیاورید شیرین است و او زندگی را به اندازه عسل برای شما شیرین می کند
لبخند تو دنیای من است
Dark Light
مشتاقانه
بخوای باحال معنی کنی میشه با کله
Are you interested in going out togother?
Eagerly آره از خدامه بچ
Amirmahdi!
With bells on
یک اصطلاح عامیانه هم معنی با eagerly

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

پارچه گرامی

توضیحات دیگر

معنی eagerly

کلمه : eagerly
املای فارسی : یگرلی
اشتباه تایپی : ثشلثقمغ
عکس eagerly : در گوگل

آیا معنی eagerly مناسب بود ؟           ( امتیاز : 97% )