برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
99 1732 100 1
شبکه مترجمین ایران

Evil

/ˈiː.vəl/ /ˈiː.vəl/

معنی: زیان، ضرر، بدی، شریرانه، پر ازار، خبیی، فاسد، مضر، بد، شریر، بدکار، زیان اور
معانی دیگر: خبیث، نابکار، شیطانی، اهریمنی، شر، سفله، دیوسیرت، دیوسرشت، بدسگال، گجسته، زیانبار، جانفرسا، زیانبخش، رنج آور، ناخوشایند، زننده، زشت، بدیمن، شوم، منحوس، بدشگون، (با hyphen) بد، گناه، بدجنسی، خباثت، شرارت، نابکاری، سفلگی، دیوسرشتی، بدکاری، خطاکاری، بلا، مصیبت، بدبختی، فلاکت

بررسی کلمه Evil

صفت ( adjective )
(1) تعریف: morally or spiritually corrupt.
مترادف: bad, infernal, iniquitous, nefarious, reprobate, sinful, ungodly, wicked
متضاد: good, righteous, virtuous
مشابه: atrocious, black, corrupt, degenerate, dissolute, flagitious, heinous, immoral, miscreant, profligate, satanic, sinister, unholy, vicious, wrong

- For running away from her husband, she was considered an evil woman.
[ترجمه ترگمان] برای فرار از شوهرش او زن بدی محسوب می‌شد
[ترجمه گوگل] برای فرار از شوهرش، او زن بدی بود
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید
- He wants to repent for his evil ways.
[ترجمه ترگمان] اون می خواد از راه‌های شیطانی خودش توبه کنه
[ترجمه گوگل] او می خواهد برای راه های بد خود توبه کند
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

(2) تعریف: motivated by intent to harm or destroy.
مترادف: baleful, deadly, malefic, malevolent, malicious, spiteful, vicious, villainous, virulent
متضاد: benevolent
مشابه: atrocious, bad, black, destructive, diabolical, fiendish, malign, malignant, pernicious, satanic, sinister

- Responsible for the deaths of millions, Joseph S ...

واژه Evil در جمله های نمونه

1. evil companions seduced her
همنشینان نابکار او را از راه به در بردند.

2. evil incarnate
بدی تن‌مند (متجسم)

3. evil report followed her everywhere she went
هر کجا که می‌رفت بدنامی او را تعقیب می‌کرد.

4. evil to him who evil thinks
بدی سزاوار کسی است که بد اندیش است

5. an evil day
روز شوم

6. an evil omen
شگون بد

7. an evil reputation
شهرت بد

8. an evil smell
بوی متعفن

9. avoid evil company!
از همنشین بد بپرهیز!

10. her evil designs were discovered in time
مقاصد اهریمنی او به‌موقع کشف شد.

11. his evil deeds
کارهای اهریمنی او

12. his evil deeds blackened his family
اعمال زشت او خانواده‌اش را بدنام کرد.

13. his evil deeds incurred opprobrium
اعمال بد او رسوایی به بار آورد.

14. the evil consequences of his deed
پیامدهای شوم عمل او

...

مترادف Evil

زیان (اسم)
loss , evil , forfeiture , hurt , damage , ill , harm , wash out , drawback , disadvantage , disservice , detriment , incommodity , forfeit , scathe
ضرر (اسم)
loss , evil , forfeiture , hurt , damage , harm , prejudice , disadvantage , injury , detriment , wound
بدی (اسم)
evil , illness , vice , disservice , ill-being
شریرانه (صفت)
evil
پر ازار (صفت)
evil , hurtful , malignant
خبیی (صفت)
abominable , devilish , evil , hellish , malicious , mischievous , miscreant
فاسد (صفت)
perverse , bad , vile , evil , naught , reprobate , addle , decayed , rotten , corrupt , vicious , immoral , wicked , villainous , peccant , dissolute , rancid , gamy , sinister , depraved , rakish , putrid , jadish , virtueless
مضر (صفت)
bad , adverse , obnoxious , evil , harmful , detrimental , noxious , damaging , pernicious , inimical , malefic , tortious , baneful , hurtful , pestiferous , nocuous , injurious , derogatory , noisome , unwholesome , inadvisable , impairing , insanitary , nocent
بد (صفت)
amiss , bad , mean , evil , ill , icky , unfavorable , dreadful , blighted , rum , shocking
شریر (صفت)
heinous , nefarious , bad , evil , vicious , maleficent , wicked , villainous , flagitious , malefic , infernal , iniquitous , immane
بدکار (صفت)
nefarious , bad , evil , malicious , vicious , wicked , flagitious , rakish
زیان اور (صفت)
bad , evil , detrimental , ill , maleficent , pernicious , disadvantageous , deleterious , malefic , tortious , nocuous , malignant

معنی عبارات مرتبط با Evil به فارسی

بداندیش
بدکار، بدکردار، شریر
چشم بد، چشم شور، بدنگری، نظرزنی
بدچشم، شورچشم
موردمساعدت، طرف توجه، دارای امتیازات
روح یافرشته ای که هلاکت شخص رافراهم میسازد
بددل، بدقلب
بداندیش، بدخواه، بدسگال، بدخیال
شوم، بدفال
ملئون، مشئوم
بدگویی، افترا
روح پلید
بداختر
بدی سزاوار کسی است که بد اندیش است
بدخواه
ریزش مو، طاسی، داء الثعلب
نش ...

معنی کلمه Evil به انگلیسی

evil
• wickedness, badness, malevolence
• wicked, bad, corrupt
• in an evil manner, in a wicked manner, evilly
• evil is all the wicked and bad things that happen in the world.
• an evil person is wicked and cruel.
• the evils of a situation are all the bad or harmful things in it.
• something that is evil is harmful.
• if you have two choices, but you think that they are both bad, you can call the one that is less bad the lesser of two evils or the lesser evil.
evil beast
• animal which does great harm; wicked and corrupt person
evil doer
• person who does evil, wicked and corrupt person
evil doing
• act of doing evil, sinning
evil eye
• power superstitiously attributed to someone of causing injury or bad luck by a glance
• the evil eye refers to the supposed magical power of casting an evil spell on someone or something by looking at them; also used to refer to the actual look that someone with this power gives to someone or something.
evil forces
• powers that work against good
evil genius
• brilliant person who uses his intelligence for evil purposes
evil grin
• wicked smile, evil smirk
evil heartedly
• wickedly, maliciously
evil heartedness
• wickedness, maliciousness
evil impulse
• instinct to do evil, urge to do bad acts
evil incarnate
• evil embodied in human form
evil inclination
• tendency toward evil actions
...

Evil را به اشتراک بگذارید

پیشنهاد کاربران

Janso
شیطان
ebi
اهریمن ، اهرمن
Fateme
اهریمنی
حسن امامی
شر و بدی
Mohammad
ارواح اهریمنی که توسط شیطان کنترل میشوند
Taha
شیاطین
مهناز
بد طینت
Melika
اهریمنی ، شرور
محدثه فرومدی
خبث، خطا
مهشید
خبیث
بهار فرهمند
بد یا شرور
بهار ابراهیمی
مضر ، چیزی که بدی و بدبختی میاره
Farhood
(عامیانه)
نامردی
پارسا میریوسفی
زیان، ضرر، بدی،\ مضر، بد، زیان اور
Parsa PR7
شرور - شر - شیطان - اهریمن - زیان و ضرر

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

پارچه گرامی

تازه ترین پیشنهادها

توضیحات دیگر

معنی evil

کلمه : evil
املای فارسی : أاویل
اشتباه تایپی : ثرهم
عکس evil : در گوگل

آیا معنی Evil مناسب بود ؟           ( امتیاز : 99% )