برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
97 1405 100 1

Earnest

/ˈɜːrnəst/ /ˈɜːnɪst/

معنی: وثیقه، بیعانه، صمیمانه، سنگین، دلگرم، جدی، با حرارت، مشتاق، مهم
معانی دیگر: جدی و ساعی، کوشا و صمیمی، دارای خلوص نیت و پشتکار، بی آلایش، صادقانه، مهم (در مقابل جزئی یا ناچیز)، پر اهمیت، نشانه، پیش آگهی، پیشداد، پیش درآمد، پیش پرداخت، پذیرانه، ارمون (بیشتر می گویند: earnest money)، علاقه شدید به چیزی

بررسی کلمه Earnest

صفت ( adjective )
(1) تعریف: having or showing a serious intention or manner.
مترادف: deliberate, intent, serious, sober, solemn, staid
متضاد: frivolous, ironic
مشابه: determined, diligent, fervent, grave, purposeful, resolute, sober-minded

- We thought he was joking at first, but his earnest expression showed us he was not.
[ترجمه ترگمان] ما فکر می‌کردیم که او اول شوخی می‌کند، اما چهره جدی او به ما نشان می‌داد که این طور نیست
[ترجمه گوگل] ما فکر می کردیم او ابتدا شوخی می کرد، اما بیان محکمی به ما نشان داد که او نبود
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

(2) تعریف: having or showing deep concern or sincerity.
مترادف: heartfelt, honest, sincere
متضاد: halfhearted, insincere, ironic
مشابه: fervent, forthright, solemn, thoughtful, wholehearted

- The country's leader made an earnest plea for peace.
[ترجمه ترگمان] رهبر این کشور یک درخواست جدی برای صلح کرد
[ترجمه گوگل] رهبر این کشور خواستار صلح شدید است
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید
- She was such an earnest person that she easily won the people's hearts.
...

واژه Earnest در جمله های نمونه

1. earnest attention
توجه صادقانه

2. an earnest appeal
درخواست جدی (از روی خلوص نیت)

3. in earnest
1- جدی،بی شوخی

4. his speech which was an earnest of prosperity in the near future
سخنرانی او که نشانه‌ای از رونق در آینده‌ی نزدیک بود

5. (longfellow) life is real, life is earnest
زندگی واقعی است - زندگی پر اهمیت است.

6. he said it in play, not in earnest
آن حرف را به شوخی گفت،نه جدی.

7. when he threatened to kick us out, he was in dead earnest
وقتی که ما را تهدید به اخراج کرد کاملا جدی حرف می‌زد.

8. Campaigning will begin in earnest tomorrow.
[ترجمه ترگمان]فردا با جدیت شروع خواهد شد
[ترجمه گوگل]مبارزات انتخاباتی در فردا آغاز خواهد شد
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

9. He was a very earnest young man.
[ترجمه ترگمان]جوان بسیار جدی بود
[ترجمه گوگل]او یک مرد جوان بسیار محترم بود
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید ...

مترادف Earnest

وثیقه (اسم)
surety , earnest , gage , gauge , assurance , security , guarantee , guaranty , pledge , caution , premium , pawn , hostage
بیعانه (اسم)
earnest , deposit , pledge , earnest money
صمیمانه (صفت)
earnest , inmost , hearty , devotional , matey , heart-whole
سنگین (صفت)
hard , serious , earnest , sober , laden , heavy , ponderous , burdensome , onerous , lumpish , lumpy , grave , hefty , weighty , cumbersome , loggy , logy , demure , unwieldy , saturnine , stodgy , weighted
دلگرم (صفت)
earnest , confident
جدی (صفت)
rigid , serious , acting , energetic , earnest , solemn , drastic , grand , stickler , uncanny , bona fide , demure , sedate , sobersided
با حرارت (صفت)
strenuous , earnest , hot , adust , fervent , ebullient , hot-blooded , warm , hipped-up
مشتاق (صفت)
anxious , impatient , willing , longing , strenuous , earnest , studious , keen , agog , solicitous , eager , enthusiastic , aspiring , avid , wistful , desirous , appetent , fond , thirsty , lickerish , athirst , hungry , breathless , fervid , full of desire , perfervid , raring , wishful
مهم (صفت)
serious , main , principal , great , important , significant , earnest , all-important , fateful , substantial , grave , weighty , consequential , considerable , momentous , earthshaking , epochal , newsworthy , overriding , significative

معنی عبارات مرتبط با Earnest به فارسی

بیعانه، پیش بها بیعانه، پیشادست
1- جدی، بی شوخی، 2- مصممانه، بی رودربایستی
جدا، به راستی، رسما، سخت، موقرانه

معنی کلمه Earnest به انگلیسی

earnest
• man's name
• seriousness, industriousness
• serious, sober; sincere, fervent, eager
• earnest people are very serious and sincere in what they say and do.
• if you are in earnest, you are sincere.
• if something happens in earnest, it happens with much more effort and determination than before.
earnest money
• money paid as security
dead earnest
• very serious, completely serious
in earnest
• seriously, intently, sincerely, really
the importance of being earnest
• play by oscar wilde

Earnest را به اشتراک بگذارید

پیشنهاد کاربران

پژمان
جدی
مثل نمایشنامه اسکار وایلد به نام:
اهمیت جدی بودن
The importance of being earnest
میثم علیزاده
خیلی جدی و رک

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

توضیحات دیگر

معنی earnest
کلمه : earnest
املای فارسی : یرنست
اشتباه تایپی : ثشقدثسف
عکس earnest : در گوگل

آیا معنی Earnest مناسب بود ؟           ( امتیاز : 97% )