[ ترجمه آنلاین ] یکی را غرق کن

معنی یا پیشنهاد شما