dreamt

/ˈdremt//dremt/

خواب دیدن، درخواب دیدن

جمله های نمونه

1. i dreamt of angels knocking on a tavern door
خواب دیدم که ملائک در میخانه زدند

2. I slept, and dreamt that life was Beauty, I woke, and found that life was Duty.
[ترجمه ترگمان]خوابیدم و خواب دیدم که زندگی زیبایی است، بیدار شدم و فهمیدم که زندگی وظیفه است
[ترجمه گوگل]من خوابیدم، و خوابم زد که زندگی زیبایی بود، بیدار شدم، و متوجه شدم که زندگی وظیفه بود
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

3. I often dreamt about my hometown.
[ترجمه ترگمان]من اغلب در مورد شهر خودم فکر می کردم
[ترجمه گوگل]من اغلب در مورد زادگاه من خواب بودم
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

4. I'd always dreamt of owning my own house, but I never thought it would come true.
[ترجمه ترگمان]من همیشه رویای داشتن خانه خودم را در خواب می دیدم، اما هیچ وقت فکر نمی کردم که این حقیقت داشته باشد
[ترجمه گوگل]من همیشه از خانه خود خوشم آمد اما هرگز تصور نکردم که چنین اتفاقی بیفتد
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

5. She dreamt of future glory as an Olympic champion.
[ترجمه ترگمان]او به عنوان قهرمان المپیک رویای قهرمانی آینده را در سر داشت
[ترجمه گوگل]او از شکوه آینده به عنوان یک قهرمان المپیک رویا بود
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

6. Once we dreamt that we were strangers. We wake up to find that we were dear to each other.
[ترجمه ترگمان]یه بار خواب دیدم که غریبه ایم از خواب بلند شدیم تا بفهمیم که ما برای یکدیگر عزیز بودیم
[ترجمه گوگل]هنگامی که ما رویاییم که غریبه بودیم ما بیدار می شویم تا متوجه شویم که ما عزیزان یکدیگر بودیم
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

7. I dreamt of her last night.
[ترجمه ترگمان]دیشب خواب او را دیدم
[ترجمه گوگل]من شب قبل از خواب دیدم
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

8. She dreamt her life away, never really achieving anything.
[ترجمه ترگمان]زندگی او را در خواب می دید و هرگز به هیچ چیز دست پیدا نمی کرد
[ترجمه گوگل]او زندگی خود را دور خواب گذاشت، هرگز هرگز به چیزی دست نیافت
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

9. I'd never have dreamt of doing such a thing.
[ترجمه ترگمان]هرگز خواب چنین کاری را ندیده بودم
[ترجمه گوگل]من هرگز به انجام چنین کاری فکر نکردم
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

10. I dreamt I got the job.
[ترجمه ترگمان] خواب دیدم که کار دارم
[ترجمه گوگل]رویای من این کار را کردم
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

11. I dreamt about my teacher last night.
[ترجمه ترگمان]من دیشب در مورد معلمم خواب دیدم
[ترجمه گوگل]شب گذشته در مورد معلمم خواب دیدم
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

12. I dreamt about you last night.
[ترجمه ترگمان] دیشب خواب تو رو دیدم
[ترجمه گوگل]شب گذشته در مورد شما عاشق شدم
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

13. The homeless child often dreamt about home.
[ترجمه ترگمان]کودک بی خانمان اغلب در خواب دیده می شود
[ترجمه گوگل]کودک بی خانمان اغلب در مورد خانه به خواب می رود
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

14. Who'd have dreamt it? They're getting married.
[ترجمه ترگمان]چه کسی خواب آن را دیده بود؟ دارن ازدواج می کنن
[ترجمه گوگل]چه کسی این را می فهمد؟ آنها ازدواج می کنند
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

15. I never dreamt I'd actually get the job.
[ترجمه ترگمان]من هیچ وقت خواب نمی دیدم که این شغل رو پیدا کنم
[ترجمه گوگل]من هرگز رویایی نکردم که در واقع کار را انجام دهم
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

به انگلیسی

• dreamt is a past tense and past participle of dream.

پیشنهاد کاربران

فکر کردن
رویای چیزی را در سر خود پروراندن
فعل گذشته dream
Dreamt برابر dreamed

نمونه: I dreamt about my mother
فارسی: مادرمُ در خواب دیدِام
، درباره مادرم خواب دیده ام
مشاهده پیشنهاد های امروز

معنی یا پیشنهاد شما