dream analysis

شبکه مترجمین ایران

تخصصی

[روانپزشکی] تحلیل رویا. روشی که در اصل در روانکاوی مورد استفاده قرار گرفت و در آن محتوی رویاها از نظر انگیزه های نامکشوف، معانی سمبولیک یا قرائن بازنمایی های سمبولیک مورد تحلیل قرار می گیرد.

پیشنهاد کاربران

معنی یا پیشنهاد شما