draw sustenance

پیشنهاد کاربران

1 - وسیله حمایت، نگهداری یا امرار معاش: الف: زندگی. ب: غذا، آذوقه نیز: تغذیه.
2عمل نگهدارنده: الف ) حالت تداوم. ب: امرار معاش یا تأمین مایحتاج زندگی. 3: چیزی که حمایت، استقامت یا قدرت می دهد.
معانی : رزق و روزی گرفتن، تغذیه شدن، حمایت شدن، امرار معاش کردن

بپرس