drain on

پیشنهاد کاربران

هزینه بر
استفاده بیش از حد از منابع
هدر رفتِ
The war was an enormous drain on the country’s resources
این جنگ یک هدر رفت بزرگ منابع کشور بود.
is a drain on their resources.
این یک هدر رفت منابع آنها بود
مشاهده پیشنهاد های امروز

معنی یا پیشنهاد شما