down on


(عامیانه) خشمگین از، آزرده از

پیشنهاد کاربران

تازه فهمیدن
برای اولین بار فهمیدن
مشاهده پیشنهاد های امروز

معنی یا پیشنهاد شما