doubleheader


(راه آهن) قطار دارای دو لوکوموتیو، دوسر، امر، دو دور مسابقه یک تیم در یک روز
شبکه مترجمین ایران

جمله های نمونه

1. After losing the first game of the double-header, our team bounced back to win the scond.
[ترجمه ترگمان]بعد از از دست دادن اولین بازی سرآمد، تیم ما به عقب برگشت تا برنده شود
[ترجمه گوگل]پس از از دست دادن اولین بازی دوبرابر، تیم ما به عقب برمی گردد تا برنده اسناد شود
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

2. Each troll held a double-headed axe. Between thumb and forefinger.
[ترجمه ترگمان]هر ترول یک تبر دو نفره را در دست داشت بین شست و انگشت
[ترجمه گوگل]هر ترول یک تبر دوساله داشت بین انگشت شست و انگشت
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

3. Lancashire's only representatives in the cup final double-header are Waterhead of Oldham.
[ترجمه ترگمان]تن ها نمایندگان Lancashire در جام نهایی جام - از جمله Oldham هستند
[ترجمه گوگل]تنها نمایندگان لانکاشایر در جام حذفی، دوبرابر هستند، Waterhead of Oldham است
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

4. There will be four engines in operation with two trains to push, pull, top and tail, and double-head.
[ترجمه ترگمان]چهار موتور در حال کار با دو قطار برای هل دادن، کشش، بالا و دم و دو سر انجام خواهند شد
[ترجمه گوگل]چهار موتور در عملیات با دو قطار برای فشار، کشیدن، بالا و دم و دو سر وجود دارد
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

5. There, Richardson usually entered the first game of the Friday night double-header in the second inning.
[ترجمه ترگمان]در آنجا، ریچاردسون معمولا اولین بازی روز جمعه را در the دوم وارد می کرد
[ترجمه گوگل]در آنجا، ریچاردسون معمولا در اولین بازی نیمه دوم جمعه شب در بازی دوم وارد بازی شد
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

6. One bears the Romanov double-headed eagle, another the cipher of the Grand Duchess Elizabeth.
[ترجمه ترگمان]یکی از آن ها عقاب دو سر رومان اوف، یکی دیگر از رمز بانوی بزرگ الیزابت الیزابت است
[ترجمه گوگل]یکی از دو عقاب دوقلو Romanovov، یکی دیگر از نشانه ای از الیزابت بزرگ دوشیر است
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

7. The game, the second half of a doubleheader, was preceded by a rain delay of one hour and 15 minutes.
[ترجمه ترگمان]بازی، نیمه دوم یک doubleheader، به دلیل تاخیر باران یک ساعت و ۱۵ دقیقه انجام شد
[ترجمه گوگل]این بازی، نیمه دوم دوبله، پیش از بارگیری یک ساعت و 15 دقیقه بود
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

8. Sweep the Red Sox in a day-night doubleheader today and the Bombers will be on the verge of a ninth straight AL East championship.
[ترجمه ترگمان]امروز - (Red Sox)را در یک doubleheader day (day today)Sweep کنید و the در آستانه نهمین دوره مسابقات آزاد AL خواهد بود
[ترجمه گوگل]امروز Redheart Sox را در روز دو شبانه روز بشویید و بمب افکن ها در آستانه قهرمانی نهمین قهرمانی المپیک شرق قرار خواهند گرفت
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

9. We had a doubleheader scheduled that day against the Cardinals, who wore red wool uniforms and were sponsored by Connor's Plumbing Supply.
[ترجمه ترگمان]ما یک doubleheader داشتیم که آن روز با the که یونیفرم پشمی قرمز می پوشیدند و توسط شرکت تامین مالی کانر تامین می شدند قرار داشتیم
[ترجمه گوگل]در آن روز دوتایی در برابر کاردینالز که لباس پوشیدن لباس های قرمز پشم را پوشانده بود و توسط تامین کننده کانرر تأمین می شد، برنامه ریزی کردیم
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

10. Bet on the Mets to sweep a doubleheader against the Phillies with two kids brought up from AA pitching against Halliday and Lee?
[ترجمه ترگمان]شرط می بندم که تیم \"متز\" با دو بچه که از مرکز ترک الکل از مرکز ترک الکل بالا اومدن و با \"لی\" و \"لی\" آوردن، بازی کردن
[ترجمه گوگل]شرط می بندم که دو تا از فلیلیس با دو بچه که از گلدان AA علیه Halliday و Lee بیرون برده شده اند برود؟
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

11. We sneaked over once and were well into a doubleheader when our grandmother saw us and swooped in like a thundercloud.
[ترجمه ترگمان]هنگامی که مادر بزرگ ما ما را دید و مانند ابر صاعقه به سوی ما شیرجه زد، ما دزدکی وارد یک تیر دو بازی شدیم
[ترجمه گوگل]هنگامی که یک مادربزرگ ما را دید که ما را مانند یک رعد و برق خیره کرد، ما یک بار به یکباره سقوط کردیم
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

12. In the end, the only real question about this game was why TNT picked it to show as part of its weekly doubleheader .
[ترجمه ترگمان]در پایان، تنها سوال اصلی در مورد این بازی این بود که چرا TNT آن را به عنوان بخشی از برنامه هفتگی خود انتخاب کرد
[ترجمه گوگل]در نهایت، تنها سوال واقعی در مورد این بازی این بود که چرا TNT آن را به عنوان بخشی از دوبرابر هفتگی خود نشان داد
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

13. The "Iron Horse" gave his speech between games of a doubleheader against the Senators .
[ترجمه ترگمان]\"اسب آهنی\" سخنرانی خود را در مورد بازی های یک doubleheader علیه سناتورها داد
[ترجمه گوگل]'اسب آهن' سخنرانی خود را در مورد بازی های دوبله کننده علیه سناتورها بیان کرد
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

14. "I'd sit in our kitchen on a Sunday afternoon listening to a doubleheader on the radio, " Kupchak said. "My mom thought there was something wrong with me. "
[ترجمه ترگمان]Kupchak گفت: \" من در یک بعد از ظهر یکشنبه در آشپزخانه نشسته بودم و به صدای doubleheader در رادیو گوش می دادم
[ترجمه گوگل]کوپچاک گفت: 'من در یک آشپزخانه ما یکشنبه بعد از ظهر به محل دوبله در رادیو گوش می دهیم ' مادر من فکر کرد چیزی با من اشتباه بود '
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

به انگلیسی

• two games played one after the other (basketball, baseball); two performances given one after the other, two things that happen one after the other

ارتباط محتوایی

معانی متفرقه( راه آهن ) قطار دارای دو لوکوموتیو، دوسر، ...جمله های نمونه1. After losing the first game of the double - header, our team bounced back to win the scond. [تر ...انگلیسی به انگلیسیtwo games played one after the other ( basketball, baseball ) ; two performances given one after the ot ...
معنی doubleheader، مفهوم doubleheader، تعریف doubleheader، معرفی doubleheader، doubleheader چیست، doubleheader یعنی چی، doubleheader یعنی چه
برچسب ها: انگلیسی به فارسی، انگلیسی به فارسی با حرف d، انگلیسی به انگلیسی، انگلیسی به انگلیسی با حرف d، دانشنامه کاربران، دانشنامه کاربران با حرف d
کلمه بعدی: doubleness
اشتباه تایپی: یخعذمثاثشیثق
آوا: /دوبلهیدر/
عکس doubleheader : در گوگل
معنی doubleheader

معنی یا پیشنهاد شما