dot the i's and cross the t's

پیشنهاد کاربران

مو رو از ماست بیرون کشیدن
مته به خشخاش گذاشتن
با دقت چیزی را بررسی کردن
واو به واو خط به خط
( اصطلاح ) : توجه و دقت بسیار زیاد درحین انجام کاری.
https://dictionary. cambridge. org/dictionary/english/dot - the - i - s - and - cross - the - t - s

بپرس