dope

/doʊp//dəʊp/

معنی: اگاهی، ماری جوانا، پیش بینی کردن، دارو دادن، تخدیر کردن
معانی دیگر: ماده ی مخدر، ماده ی آرمنده، دوپینگ، (عامیانه) آدم احمق، تهی مغز، گول، خنگ، ماده ی لیزانه (روغن کاری)، ماده ی در آشام (جاذب)، نرم ساز (به ویژه نرم ساز و چرب ساز پوست بدن)، کرم پوست، مومیا (هر ماده چسبناک و جلادهنده ای که برای استحکام به روی سطح چیزی به ویژه بدنه و بال هواپیما می مالند)، زاموسخه، آب بند، مواد مخدر دادن به، با ماده ی مخدر درمان کردن، دوپینگ کردن، زور افزایی کردن، (هرچیزی که به چیز دیگری اضافه شود مثلا موادی که برای تازه نگهداری به کنسرو می زنند) برافزود، افزونه، برافزودن، اسب دارو (داروی انگیزگر یا آرام گر اسب مسابقه)، اسب دارو دادن به، (در شرطبندی روی اسب های مسابقه) پیش آگاهی درباره ی وضع جسمانی اسب، (درباره ی اسب) خبر محرمانه به دست آوردن، پیش آگاهی، بصیرت، (عکاسی) ماده ی ظهور (developer هم می گویند)، تقویت کردن، داروی مخدر

جمله های نمونه

1. dope for dry skin
کرم نرم کننده ی پوست بدن

2. (advance) dope on the government's policy for the purchase of weapons
پیش آگاهی درباره سیاست خرید اسلحه توسط دولت

3. dope off
(خودمانی - با مواد مخدر و غیره) کله ی کسی را گرم کردن،منگ کردن،خواب آلود کردن

4. dope out
(خودمانی) پی بردن،(مسئله و غیره) حل کردن

5. they have coated the water pipes with a corrosive-resisting dope
لوله های آب را با ماده ی ضد رنگ پوشانده اند.

6. They were arrested for smoking/selling/buying dope.
[ترجمه گوگل]آنها به دلیل سیگار کشیدن / فروش / خرید دوپ دستگیر شدند
[ترجمه ترگمان]آن ها به خاطر سیگار کشیدن \/ یا خرید مواد مخدر دستگیر شدند
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

7. Jeff used to smoke dope all the time.
[ترجمه some1] جف همیشه ماریجوانا میکشید
|
[ترجمه گوگل]جف همیشه دوپ می کشید
[ترجمه ترگمان]جف همیشه مواد مخدر می کشید
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

8. You've got the picture upside-down, you dope!
[ترجمه گوگل]تو عکس رو وارونه داری، دوپ!
[ترجمه ترگمان]تو عکس رو زیر و رو کردی
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

9. Give me the dope on the new boss.
[ترجمه some1] اطلاعات در مورد رئیس جدیدو به من بده
|
[ترجمه گوگل]دوپینگ رئیس جدید را به من بدهید
[ترجمه ترگمان] مواد رو بده به رئیس جدید
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

10. What's the dope on the new guy?
[ترجمه some1] قضیه این یارو جدیده چیه؟
|
[ترجمه گوگل]دوپینگ پسر جدید چیست؟
[ترجمه ترگمان]داروی جدید روی اون یارو جدیده چیه؟
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

11. Check out our dope new album.
[ترجمه some1] آلبوم باحال جدیدمون رو چک کنید
|
[ترجمه گوگل]آلبوم جدید ما را ببینید
[ترجمه ترگمان]آلبوم جدید خود را چک کنید
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

12. She tried to score some dope in a nightclub.
[ترجمه some1] اون تلاش کرد یکم مواد مخدر توی یه کلاب شبانه به دست بیاره
|
[ترجمه گوگل]او سعی کرد در یک کلوپ شبانه مقداری دوپ به دست آورد
[ترجمه ترگمان]اون سعی کرد که یه سری مواد تو کلاب بگیره
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

13. I want the dope on his criminal connections.
[ترجمه گوگل]من می خواهم دوپینگ در رابطه با روابط جنایتکارانه او باشد
[ترجمه ترگمان] من می خوام که اون مواد رو به دست بیاره
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

14. He'd been smoking dope; his glazed eyes were a dead giveaway.
[ترجمه گوگل]او دوپ می کشید چشمان براق او یک هدیه مرده بود
[ترجمه ترگمان]او مواد مخدر می کشید؛ چشمان glazed یک لو مرده بود
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

15. I used to smoke dope all the time.
[ترجمه گوگل]من همیشه دوپ می کشیدم
[ترجمه ترگمان]من همیشه مواد دود می کردم
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

16. I'm sorry I was such a dope last night.
[ترجمه گوگل]متاسفم که دیشب اینقدر دوپینگ بودم
[ترجمه ترگمان]متاسفم که دیشب این قدر مواد زدم
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

مترادف ها

اگاهی (اسم)
knowledge, acquaintance, awareness, consciousness, inkling, intelligence, advice, advertisement, monition, idea, dope, perception, cognizance, immediacy

ماری جوانا (اسم)
dope, grass, marijuana, marihuana

پیش بینی کردن (فعل)
foreshow, previse, antedate, foretaste, dope, anticipate, prognosticate, augur, foresee, forecast

دارو دادن (فعل)
dope

تخدیر کردن (فعل)
stupefy, dope, drug, narcotize

تخصصی

[برق و الکترونیک] افزودن ناخالصی

انگلیسی به انگلیسی

• addictive drug; information (slang); idiot, stupid person (slang); material used to make substances waterproof
sedate, drug; figure out, discover, deduce (slang)
cool, excellent, great, wonderful (slang)
dope is an illegal drug such as cannabis; an informal use.
if one person dopes another, or dopes an animal, they put a drug into their food or drink to make them unconscious.

پیشنهاد کاربران

در عامیانه به معنای: عالی ، ، خارق العاده
مترادف با کلماتی مثل : awesome
دوپینگ کردن some sportsmen dope during a game or match
1 -
marijuana, or, more generally, any type of illegal drug
ماری جوانا یا به طور کلی هر نوع مواد مخدر غیرقانونی
They were arrested for smoking/selling/buying dope.
2 -
a silly person
...
[مشاهده متن کامل]

یک فرد احمق
You shouldn't have told him, you dope!
3 -
information, especially secret or hidden information
اطلاعات، به خصوص اطلاعات مخفی یا پنهان
They hoped to dig up some dope on her that might be damaging, but they never did.
His blog is a must - read for anyone who wants the inside dope on the tech world.
A new column of inside dope about the film industry begins next month.
4 -
to give a person or an animal drugs in order to make them perform better or worse in a competition
دادن مواد مخدر به یک فرد یا حیوان به منظور عملکرد بهتر یا بدتر در یک مسابقه، دوپینگ کردن
They were arrested for doping racehorses.
5 -
to give a person or an animal a drug to make them want to sleep
دادن دارو به شخص یا حیوانی برای این که بخوابد
We always have to dope up our cat for long car journeys.
6 -
very good
صفت: خیلی خوب
قید: خیلی خوب
This music is dope.
That's one dope way to spend the afternoon!
That new song is so dope, I can’t stop listening to it!

منابع• https://dictionary.cambridge.org/dictionary/english/dope?q=Dope• https://fluentslang.com/slang-for-youth/
۱. احمق، اسگل
۲. مواد مخدر غیرمجاز ( نه صرفا ماری جوانا )
۳. خفن، باحال
افزودن ناخالصی به یک ماده
احمق - منفعل و بدون خلاقیت، در جامعه شناختی به معنای منفل و بدون خلاقیت است.
کسی که تدخیر کرده
کسی که معتاده رو میگن
Are you in dope?
چیزی زدی؟ فضایی؟
پیش بینی کردن ، DOPE
از جهانشهر کرج
اسم یکی از آهنگای بی تی اس= )
در نقش اسم، به آدم خنگ و احمق میگند
در نقش صفت، یعنی خیلی عالی، توپ، ناب، معرکه
چه در نقش اسم و چه در نقش صفت، به صورت informal هستند
مثال: you shouldn't have told your secrets, you dope !
نباید اسرارت رو میگفتی، احمق!
my friends are dope
دوستام معرکه هستند
در مهندسی مواد و شیمی== آلایش
ناب
smt very Cool
✅آدم احمق، تهی مغز، خنگ
A: Oh, Barbara you idiot
This guy could've cut your throat
He could've murdered you
B: I would've preferred it
A: Oh, Jesus, you're such a dope
Crimes and Misdemeanors 1989🎥
تزریق ناخالصی
تک ، باحال، خفن، توپ! کسی که مورد توجه همه است و راجبش صحبت میشه در شهر. . aint nobody dope as me هیچکی به باحالی من نیست!!
۱ - با حال
Cool, very good
• Your nick is dope
۲ - مواد مخدر
Any type of illegal drug like marijuana
Cuz the weather was dope
چونکه هوا خیلی خوب/ خفن بود
خوف
خبر، اطلاعات، پیش بینی کردن
dope test تست دوپینگ
ماریحوانا، Weed
ساقی، باحال، خفن
خفن، باحال ( آمریکایی خودمانی )
Dope:گول زدن. مواد مخدر. ماریجوانا
مشاهده ادامه پیشنهادها (١٠ از ٢٥)

بپرس