don't throw the baby out with the bathwater

پیشنهاد کاربران

اصطلاح :
تر و خشک را با هم نسوزان
یعنی چیزهای ارزشمند همراه با زباله ها درو نریز
ترجمه تحت لفظی میشه : آب تشت و بچه رو با هم دور نریز. . .
تر و خشکو باهم نسوزون
مشاهده پیشنهاد های امروز

معنی یا پیشنهاد شما