dominated convergence theorem

شبکه مترجمین ایران

تخصصی

[ریاضیات] قضیه ی همگرایی مغلوب

پیشنهاد کاربران

dominated convergence theorem ( ریاضی )
واژه مصوب: قضیۀ هم گرایی مغلوب
تعریف: فرمول دار
مشاهده پیشنهاد های امروز

معنی یا پیشنهاد شما