dm

/ˈdɔɪtʃmɑːk//ˈdɔɪtʃmɑːk/

مخفف: دسی متر، مارک آلمان (dm هم می نویسند)

جمله های نمونه

1. Influence of misalignment between SMF and FMF on depth of modulation(DM)was calculated.
[ترجمه گوگل]تأثیر عدم تراز بین SMF و FMF بر عمق مدولاسیون (DM) محاسبه شد
[ترجمه ترگمان]تاثیر of بین SMF و FMF بر عمق مدولاسیون (DM)محاسبه شد
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

2. Objective To discuss the therapeutic effect of prednisone plus methotrexate(MTX) on polymyositis(PM) and dermatomyositis(DM).
[ترجمه گوگل]هدف بحث در مورد اثر درمانی پردنیزون به همراه متوترکسات (MTX) بر پلی میوزیت (PM) و درماتومیوزیت (DM)
[ترجمه ترگمان]هدف برای بحث در مورد اثر درمانی of به علاوه methotrexate (MTX)در polymyositis (PM)و dermatomyositis (DM)
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

3. It is shown that the DM interaction may enhance or suppress the dimerization depending on the parameters of the model.
[ترجمه گوگل]نشان داده شده است که برهمکنش DM ممکن است بسته به پارامترهای مدل دیمریزاسیون را افزایش یا سرکوب کند
[ترجمه ترگمان]نشان داده شده است که تعامل DM ها ممکن است بسته به پارامترهای مدل را افزایش یا سرکوب کند
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

4. Objectives To study the function of motor nerve center, nerve root and peripheral nerve in patients with diabetes mellitus (DM).
[ترجمه گوگل]اهداف مطالعه عملکرد مرکز عصبی حرکتی، ریشه عصبی و عصب محیطی در بیماران مبتلا به دیابت شیرین (DM)
[ترجمه ترگمان]اهداف مطالعه عملکرد مرکز اعصاب حرکتی، ریشه عصبی و اعصاب محیطی در بیماران مبتلا به دیابت (DM)
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

5. In order to soft-land on the moon more safely and precisely, a method for detecting and recognizing the hazards based on the Elevation Map(DM) in the last descending phase is proposed.
[ترجمه گوگل]به منظور فرود نرم بر روی ماه با ایمن تر و دقیق تر، روشی برای تشخیص و تشخیص خطرات بر اساس نقشه ارتفاع (DM) در آخرین مرحله نزولی پیشنهاد شده است
[ترجمه ترگمان]به منظور نرم کردن زمین بر روی ماه به طور ایمن و دقیق تر، روشی برای تشخیص و تشخیص خطرات براساس نقشه زمین (DM)در آخرین مرحله نزولی پیشنهاد شده است
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

6. Conclusions DM is a hereditary disease. The main clinical features are muscle weakness and myotonia associated with multisystem lesions.
[ترجمه گوگل]نتیجه گیری DM یک بیماری ارثی است علائم بالینی اصلی ضعف عضلانی و میتونی مرتبط با ضایعات چند سیستمی است
[ترجمه ترگمان]نتیجه گیری DM یک بیماری ارثی است ویژگی های بالینی اصلی ضعف ماهیچه و myotonia مرتبط با ضایعات multisystem هستند
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

7. Objective:To study the difference of electromyography(EMG) and muscle enzyme(ME) in the progression of polymyositis(PM) and dermatomyositis(DM).
[ترجمه گوگل]هدف: مطالعه تفاوت الکترومیوگرافی (EMG) و آنزیم عضلانی (ME) در پیشرفت پلی میوزیت (PM) و درماتومیوزیت (DM)
[ترجمه ترگمان]هدف: مطالعه تفاوت of (EMG)و آنزیم ماهیچه (ME)در روند پیشرفت of (PM)و dermatomyositis (DM)
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

8. This article is a study in Xi'an DM Group, which is in Northwest China's largest building materials distribution and building materials wholesale market one of the top 10 nationwide.
[ترجمه گوگل]این مقاله یک مطالعه در Xi'an DM Group است که در بزرگترین بازار توزیع مصالح ساختمانی و عمده فروشی مصالح ساختمانی شمال غرب چین یکی از 10 بازار برتر در سراسر کشور است
[ترجمه ترگمان]این مقاله در Xi یک گروه DM که در بزرگ ترین تولید مواد ساختمانی چین و بازار عمده فروشی مواد ساختمانی در ۱۰ کشور برتر این کشور قرار دارد، مطالعه شده است
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

9. Through practice, DM is turned out to be useful to the freight agent department which can benefit from it.
[ترجمه گوگل]از طریق تمرین، معلوم شد که DM برای بخش عامل حمل و نقل مفید است که می تواند از آن بهره مند شود
[ترجمه ترگمان]از طریق عمل، DM برای بخش حمل بار مفید است که می تواند از آن سود ببرد
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

10. The DM membrane possesses fairly good selectivity, chemical stability and scale stability.
[ترجمه گوگل]غشای DM دارای گزینش پذیری نسبتاً خوبی، پایداری شیمیایی و پایداری مقیاس است
[ترجمه ترگمان]غشا DM دارای انتخاب نسبتا خوب، ثبات شیمیایی و ثبات در مقیاس است
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

11. The COBOL language is the host language of DM 6 database, and also can handle Chinese characters.
[ترجمه گوگل]زبان COBOL زبان میزبان پایگاه داده DM 6 است و همچنین می تواند نویسه های چینی را مدیریت کند
[ترجمه ترگمان]زبان کوبول زبان میزبان ۶ پایگاه داده است و همچنین می تواند شخصیت های چینی را کنترل کند
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

12. Methods The exploration of DM and other associated diseases in 3717 Chongqing citizens over 20 years old was done by oral glucose tolerance test (OGTT) in a cross-section study.
[ترجمه گوگل]MethodsThe اکتشاف DM و سایر بیماری های مرتبط در 3717 شهروند چونگ کینگ بالای 20 سال با آزمایش تحمل گلوکز خوراکی (OGTT) در یک مطالعه مقطعی انجام شد
[ترجمه ترگمان]روش ها اکتشاف DM و دیگر بیماری های مرتبط در ۳۷۱۷ Chongqing بر بیش از ۲۰ سال توسط آزمون تحمل قند شفاهی (OGTT)در یک مطالعه مقطعی انجام شد
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

13. Potentially dangerous effects of DM in young children include dystonic reactions, severe involuntary muscle contractions and spasms.
[ترجمه گوگل]اثرات بالقوه خطرناک دیابت در کودکان خردسال شامل واکنش های دیستونیک، انقباضات شدید غیرارادی عضلات و اسپاسم است
[ترجمه ترگمان]اثرات بالقوه خطرناک DM در کودکان خردسال شامل واکنش های غیر ارادی، انقباضات عضلانی شدید غیر ارادی و spasms می باشد
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

14. The species belongs to DM - H Pattern, hardly occurs in NW Yunnan.
[ترجمه گوگل]این گونه متعلق به الگوی DM - H است، به ندرت در شمال غربی یوننان وجود دارد
[ترجمه ترگمان]این گونه به الگوی DM - H تعلق دارد که به سختی در شمال NW Yunnan رخ می دهد
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

15. The core of DM 3 - ADB rule execution module is to construct a virtual machine.
[ترجمه گوگل]هسته اصلی ماژول اجرای قانون DM 3 - ADB ساخت یک ماشین مجازی است
[ترجمه ترگمان]هسته of اجرای قانون ۳ - ADB بانک توسعه آسیایی، ساخت یک ماشین مجازی است
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

کلمات اختصاری

عبارت کامل: Dominica
موضوع: مکان و موقعیت
مخفف کشور دومینیکا

تخصصی

[کامپیوتر] مدیریت داده ها Data Management
[مهندسی گاز] دسی متر

انگلیسی به انگلیسی

• unit of length equaling one tenth of a meter
md, medicine doctor

پیشنهاد کاربران

دوستان دقت کنید برخلاف رواج pv که پیام خصوصی رو معنی میده این اصلا داخل کشور های انگلیسی زبان معنی نداره، اونا میگن Dm که مخفف directessage هست
Dm me که میگن یعنی پاشو بیا direct message
تو اینستاگرام همون Direct Message
یا دایرکت دادن
Direct message

بپرس