division

/dɪˈvɪʒn̩//dɪˈvɪʒn̩/

معنی: تقسیم، قسمت، لشکر، دسته بندی، بخش، تفرقه، اختلاف
معانی دیگر: جداسازی، پخش، توزیع، تسهیم، حصه بری، سهم بری، اختلاف (عقیده یا نظر و غیره)، ناهم اندیشی، دیواره، پاراوان، تیغه، مرز، حدفاصل، سرحد، (بخشی از هر چیز مثلا کشور یا اداره یا رتبه و غیره) استان، شهرستان، منطقه، دایره، فرشیم، دانگ، دسته، طبقه، عضو، اندام (و غیره)، (ارتش) لشکر، (نیروی هوایی) لشکر هوایی (متشکل از دو یا چند تیپ)، (نیروی دریایی) ناوگروه (بخشی از ناوتیپ)، (به ویژه در پارلمان انگلیس) تقسیم شدن به دو یا چند دسته هنگام رای دادن، (گیاه شناسی - در برخی روش های رده بندی) شاخه (phylum هم می گویند)، (گل کاری و گل پروری) قلمه زنی، (ریاضی) تقسیم، تقسیمی
شبکه مترجمین ایران

جمله های نمونه

1. division is the inverse operation of multiplication
تقسیم،عمل مقابل (واروی) ضرب است.

2. a division is larger than a regiment
لشکر از تیپ بزرگتر است.

3. a division of the ministry of justice
دایره ای از وزارت دادگستری

4. the division of a day into hours and minutes
تقسیم روز به ساعت و دقیقه

5. the division of foreign languages
(در دانشگاه) بخش زبان های خارجی

6. a tenfold division
بخش ده گانه

7. an armored division
لشگر زرهی

8. he made a division of his empire
او امپراطوری خود را بخش کرد.

9. the principle of cell division
قانون تقسیم یاخته ها

10. a curtain serving as the division between the kitchen and the living room
پرده ای به عنوان پاراوان بین آشپزخانه و اتاق نهارخوری

11. i did not like his method of division of profits
من از روش توزیع منافع توسط او خوشم نیامد.

12. as the two brothers were involved in a dispute over the division of the inheritance, they chose seyed mehdi as arbiter
چون دو برادر سر تقسیم ارث اختلاف داشتند،سید مهدی را حکم قرار دادند.

13. Which division of the company do you work in?
[ترجمه alpha] شما در کدام قسمت از شرکت کار میکنید
|
[ترجمه گوگل]در کدام بخش از شرکت کار می کنید؟
[ترجمه ترگمان]کدوم بخش از کارخونه کار می کنی؟
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

14. A hedge forms the division between her land and mine.
[ترجمه گوگل]یک پرچین تقسیم بین زمین و زمین او را تشکیل می دهد
[ترجمه ترگمان]یک حصار بین زمین و زمین من شکل می گیرد
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

15. First Airborne Division was heavily outgunned by German forces.
[ترجمه گوگل]لشکر اول هوابرد به شدت توسط نیروهای آلمانی شکست خورد
[ترجمه ترگمان]اولین بخش هوابرد مورد استفاده نیروهای آلمانی قرار گرفت
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

16. Sometimes there is no simple division between good and evil.
[ترجمه گوگل]گاهی اوقات هیچ تقسیم ساده ای بین خوب و بد وجود ندارد
[ترجمه ترگمان]بعضی وقت ها یک تقسیم ساده بین خوب و شیطانی وجود ندارد
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

17. The second division flanks on the main of force.
[ترجمه گوگل]لشکر دوم در کناره های اصلی نیرو قرار دارد
[ترجمه ترگمان]جناح دوم بر پایه نیروی اصلی است
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

18. The division of Germany had served to weaken the party.
[ترجمه گوگل]تجزیه آلمان در خدمت تضعیف حزب بود
[ترجمه ترگمان]تقسیم آلمان موجب تضعیف حزب شده بود
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

19. Did the Conservatives win courtesy of the division of the opposition vote between Labour and the Liberal Democrats?
[ترجمه گوگل]آیا محافظه کاران به دلیل تقسیم آرای مخالفان بین کارگر و لیبرال دموکرات پیروز شدند؟
[ترجمه ترگمان]آیا محافظه کاران با توجه به تقسیم حق رای مخالف بین حزب کارگر و لیبرال دموکرات برنده شدند؟
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

20. Society is challenging the traditional sexual division of labour.
[ترجمه گوگل]جامعه تقسیم کار جنسی سنتی را به چالش می کشد
[ترجمه ترگمان]جامعه چالش جنسیتی سنتی کار را به چالش می کشد
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

مترادف ها

تقسیم (اسم)
partition, allotment, division, scissor, cleavage, dispensation, apportionment, dealing, repartition

قسمت (اسم)
detachment, section, party, leg, share, portion, sect, lot, division, dole, proportion, segment, canton, arm, chapter, department, ratio, plank, feck, parcel, percentage, compartment, snick, grist, internode, kismet, rasher, whang

لشکر (اسم)
division, army, corps

دسته بندی (اسم)
faction, division, rating, ordination, assortment, grouping, junta

بخش (اسم)
section, party, region, leg, part, share, portion, sect, lot, division, fate, distribution, precinct, segment, canton, branch, member, zone, district, subregion, department, item, piece, heritage, quarter, borough, parish, sector, parcel, commune, county, riding, moiety, installment, squadron, wing of building

تفرقه (اسم)
division, concision, schism, divorcement, schismatism, scissoring, sequestration, deployment

اختلاف (اسم)
friction, quarrel, cross, discord, division, variation, disagreement, difference, schism, schismatism, scissoring, variance, disparity, discrepancy, dissension, versatility, inequality, mean square deviation

تخصصی

[کامپیوتر] مقسوم علیه
[مهندسی گاز] تقسیم، قسمت، پخش
[ریاضیات] بخش
[آمار] تقسیم

به انگلیسی

• act of separating into parts, partitioning; basic mathematical operation in which one number is divided by another; department, faculty; group of soldiers that form a distinct tactical unit within a squadron; league, ranking, level according to difficulty
the division of something is the act of separating it into two or more different parts.
the division of something is also the sharing of it among a number of people.
division is the mathematical process of dividing one number by another.
a division is a difference or conflict between two groups of people.
a division is also one of the groups of teams which make up a football league or other sports league.
a division is also a group of military units which fight as a single unit.
a division also refers to a department in a large organization.

پیشنهاد کاربران

اختلاف، نزاع
تمایز
بخش
قسمت
دسته
لشکر

از هم گسیختگی
تقسیم بندی، تجزیه
تقسیم در ریاضیات
1. تفکیک، جداسازی
2. اختلاف
3. تقسیم
4. قسمت، بخش ( در یک سازمان یا اداره . . . )
5. ( ارتش ) لشکر
6. ( ورزش ) دسته بندی مثلا دسته یک
7. دسته بندی پارلمان ( هنگام رای دادن )
شعبه ( شعبه ای از یک سازمان بزرگ )
طبقه بندی جاندارن ( به ترتیب ) :


Domain حوزه
Kingdom فرمانرو ( سلسله )
Division دسته ( گیاهان ) . Phylum شاخه ( جانوران )
Class رده
Order راسته
Family خانواده ( تیره )
Genus جنس ( سرده ) ,
Species گونه


category طبقه / categorization طبقه بندی
stratification طبقه بندی
classification دسته بندی

( دسته بندی ، رده بندی یا طبقه بندی . یکی رو بکار ببرید
زیاد وسواس نشید )
افتراق - انفکاک
حد فاصل
( حقوق ) قسمت یا شاخه ( شاخه حقوقی )
قسمت یا شاخه ( شاخه حقوقی )
شاخه حقوقی
division ( زیست‏شناسی - علوم جانوری )
واژه مصوب: شاخه 2
تعریف: سومین رتبۀ رسمی در رده‏بندی جانوران، پایین‏تر از سلسله و بالاتر از رده
بخش، حوزه*، شاخه
تقسیم
برای مثال: cell division =تقسیم سلولی
اختلاف افکنی
تفرقه افکنی
تفرقه
لَشکَر — یگانی راهکنشی که دارای تجهیزات و تسلیحات لازم برای اجرای عملیات رزمی است و بزرگ تر از تیپ یا هنگ و کوچک تر از سپاه است
division
منابع• https://en.wikipedia.org/wiki/Division_(military)
مشاهده پیشنهاد های امروز

معنی یا پیشنهاد شما